×

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2, Yazı Dizisi-2
Bina Bilgi Modellemesi (BIM) BS EN ISO 19650-2 Kılavuz, Bölüm-2 
Yazı Dizisi-2 


Sabri Pehlivan, Sabri Günaydın

ETP BIM Çalışma grubumuz çalışmaları kapsamında UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu  "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 2: Proje Sağlama Süreçleri" kılavuzunun UK BIM Alliance grubundan  ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak , ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır.   ( Bu yazı dizisi   ETP  portalımızdan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.© COPYRIGHT) 

UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu BIM  kılavuzunun Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu  harf sırasıyla Ali Uyar, Barış Bancaoğlu, Osman Keser, Rıza İnce, Umut Ekici " tarafından gerçekleştirilmiştir. Erdoğan Hızlı, Özgür Telliel , Sabri Günaydın,  Sabri Pehlivan, Sarp Selimbeyoğlu tarafından da gözden geçirilerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Sektörel gelen talepler üzerine teknik kılavuz İngilizce orjinali ve tercümesini beraberce yayınlıyoruz. 

Konu ile  ilgili tüm sektörü bilgilendirmek amacıyla bu çok önemli teknik kılavuzu 3 bölüm  halinde yazı dizisi olarak yayınlıyoruz. 

BIM Kılavuzu ile ilgili her türlü görüş, öneri ve geri bildirimlerinizi iletisim@etp.com.tr adresimize göndermenizi rica ederiz.

UK BIM Alliance grubunun BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery’ kılavuzu tercüme aşamasında güncellenmiştir. Önümüzdeki  günlerde güncellenen bölümlerde sizlerle paylaşılacaktır. 


Activity focus: / Eylem Odağı:

The intensity of your activities as appointing party is as follows:

Atayan taraf olarak eylemlerinizin yoğunluğu şöyle olmalı:
Relevant clauses to be aware of / Dikkate alınacak ilgili tümceler

For your actions as the appointing party refer to clauses:
Atayan taraf olarak yapacağınız eylemleri şu tümcelere dayayın:

5.1.1    Appoint individuals to undertake the information management function
            Bilgi yönetimi görevini yürütecek kişileri ata

5.1.2    Establish the project’s information requirements
            Proje bilgi gereksinimlerini tespit et
    
5.1.3    Establish the project’s information delivery milestone
            Proje bilgi teslim tarihlerini tespit et

5.1.4    Establish the project’s information delivery standard
             Proje bilgi teslim standardını tespit et

5.1.5    Establish the project’s information production methods and procedures
            Proje bilgi üretim metot ve prosedürlerini tespit et

5.1.6    Establish the project’s reference information and shared resources
            Proje paylaşıma açık kaynakları ve kaynak bilgileri belirle

5.1.7    Establish the project’s common data environment
            Proje ortak veri ortamını tesis et

5.1.8    Establish the project’s information protocol
            Proje bilgi protokolünü     

5.2.1    Establish the appointing party’s exchange information requirements
             Atayan taraf bilgi alışveriş gereksinimlerini tespit et

5.2.2    Assemble reference information and shared resources
            Paylaşılan kaynakları ve kaynak bilgiyi toparla

5.2.3    Establish tender response requirements and evaluation criteria
            İhale dosyasında bulunması gereken belgelerin ve değerlendirme ölçütlerini tesis et

5.2.4    Compile invitation to tender information
            İhaleye davet bilgilerini derle

5.4.6     Complete lead appointed party’s appointment documents
             Önder atanan taraf atama belgelerini tamamla

5.7.4    Review and accept the information model
            Bilgi modelini gözden geçir ve kabul et

5.8.1    Archive the project information model
            Proje bilgi modelini arşivleyin

5.8.2     Compile lessons learnt for future projects
             Gelecek projelerde kullanılmak üzere “çıkarılan dersler” kitapçığını hazırlayın


You should also be aware of the following clauses which are relevant because they require you to be informed or to contribute to a process:

İlgilenmeniz istenen, sürece dahil olmanız veya bilgilendirilmeniz gereken aşağıdaki tümceleri de dikkate alınız.

5.4.1     Confirm the delivery team’s BIM execution plan
            Sağlama takımının BIM uygulama planını onayla

5.4.5     Establish the master information delivery plan
             Ana bilgi sağlama planını tesis et

5.5.2    Mobilize information technology
            Bilgi teknolojisini harekete geçir


Lead Appointed Party / Önder Olarak Atanan TarafIf you are responsible for co-ordinating information between the delivery team that you are part of and the appointing party (client) this means that you are fulfilling the role of the ‘lead appointed party’ in the context of the ISO 19650 series.                                                                  

Şayet siz parçası olduğunuz sağlama takımı içinde bilgi koordinasyonu yapıyor ve aynı zamanda atayan taraf iseniz, bu demektir ki ISO 19650 kapsamında önder olarak atanan taraf görevini de yapıyorsunuz.

You are a member of both the Project Team and a Delivery Team. 

Siz hem Proje Grubu’nun hem de Sağlama Grubu’nun üyesisiniz.


Reference to the lead appointed party / Önder atanan taraf ile ilişki

The ISO 19650 series refers to the lead appointed party in two ways:

ISO 19650 standardı önder olarak atanan tarafa şu iki halde sorumluluk verir:

1-    The prospective lead appointed party i.e. a party tendering for the role of lead appointed party
        Muhtemel önder atanan tarafa yani önder atanan taraf olabilmek için ihaleye giren tarafa

2-    Lead appointed party i.e. a party who is confirmed in that role
       Önder atanan tarafa yani bu göreve ataması onaylanmış tarafa


Your key activities and outputs as a prospective lead appointed party are:
Muhtemel önder atanan taraf olarak sizin anahtar eylem ve çıktılarınız şunlardır:

Firstly - to make sure that your information management function is fulfilled by people within your organisation or people acting on your behalf or a combination of both.

Öncelikle emin olmalısınız ki bilgi yönetimi görevi sizin bünyenizden biri veya yerinize karar veren biri veya her ikisince birden yerine getiriliyor olmalıdır.

Then wherever the ISO 19650 series refers to the ‘Prospective Lead Appointed Party’ or ‘Lead Appointed Party’ this means the organisation(s) fulfilling your information management function.

ISO 19650 standartı nerede “Muhtemel Önder Olarak Atanmış Taraf” veya “Önder Olarak Atanan Taraf”dan bahsediyor ise bu kurum(lar) bilgi yönetim görevini yerine getirecekleri belirtir.

Going forward then, in response to the invitation to tender, and in collaboration with the prospective members of your delivery team you:

Bundan sonra, ihale davetine yanıt olarak ve sağlama takımı muhtemel üyeleri ile işbirliği yaparak:

•    Establish the BIM execution plan
     BIM uygulama planını tespit edin

•    Summarise the delivery team’s capability and capacity to manage and produce information
      Bilgi üretmek ve yönetmek için sağlama takımının etkinliği ve kapasitesini özetleyin.

•    Establish the delivery team’s mobilization plan, thinking about team-wide approach, responsibilities and                   required timescales
   Grup genelinde sorumlulukları ve gereken zaman aralığını hesaba katarak sağlama takımının hareket planını          oluşturun.

•    Create a risk register to deal with risks associated with timely delivery of information.
      Bilginin zamanında teslimi ile ilgili olası tehlikeleri önlemek için risk kayıt defterini oluşturun.

The outputs from these activities should form part of your overall tender response.

Tüm bu eylemlerin çıktıları ihale teklif dosyasının bir bölümünü oluşturmalıdır.


In order to finalise your appointment as a lead appointed party:

Önder atanan taraf olarak atamanızı sonuçlandırmak için:


Your completed appointment documents will comprise:

Tamamlanmış atama belgeleriniz şunları içermelidir:Your first activity at this point is to update and confirm the BIM execution plan in collaboration with each (to be) appointed party. Any required additions or amendments to the project’s information standard, its production methods and procedures, and its information protocol will need to be agreed with the appointing party. The BIM execution plan will have contained a high level responsibility matrix and this now needs to be separately refined, developed and sufficiently detailed to identify what information is to be produced, when and by whom (i.e. which task team).

Bu aşamada yapacağınız ilk iş her atanan taraf ile BIM uygulama planını güncellemek ve teyit etmektir. Proje bilgi standartlarına, üretim yöntem ve işlemlerine ve bilgi protokollerine yapılacak her ilave veya değişiklik atayan taraf ile anlaşılarak gerçekleştirilecektir. BIM uygulama planı her bir görev grubu için ayrı ayrı geliştirilmiş ve yeterince detaylandırılmış, hangi bilginin ne zaman ve kim tarafından üretileceğinin (yani hangi görev takımı) belirlendiği sorumluluk matrisi içermelidir.

As lead appointed party you may have your own information requirements in addition to those provided to you by the appointing party. A key activity at this stage is therefore articulating these combined exchange information requirements relevant to each prospective appointed party within your delivery team so that each has clear direction about what is required of them.

Önder atanan taraf olarak sizin atayan tarafın sağladığı bilgiler dışında kendi bilgi gereksinimleriniz olabilir. Bu aşamada yapmanız gereken sağlama grubunuzun içindeki her olası atanan tarafın kendilerinden ne beklendiğini açıklıkla bileceği bileşik bilgi alışveriş gereksinimlerini dile getirmenizdir.

You are also responsible for compiling the master information delivery plan through the collation of the task information delivery plans generated by each task team (as a lead appointed party you may also have to undertake task team activities so you may have your own task information delivery plan).

Siz aynı zamanda her görev grubu tarafından üretilen görev bilgi sağlama planını toparlayarak ana bilgi sağlama planını oluşturmaktan sorumlusunuz. (Önder atanan taraf olarak kendi görev bilgi sağlama planınıza sahip olabilmek için görev grubu faaliyetlerinizi oluşturmanız gerekir).


Once you are appointed as lead appointed party
Önder olarak atanan taraf seçildiğinizde


You will need to compile appointment documents for each (to be) appointed party. These should be tailored so that you include the task team exchange information requirements and task information delivery plans that are relevant to the appointment alongside the delivery team’s BIM execution plan and the agreed project level documents as presented below:

Atanacak her taraf için atama belgeleri oluşturmanız gerekmektedir. Bu belgeler aşağıda belirtilmiş olan kabul edilmiş proje düzey belgelerine ve sağlama takımının BIM uygulama planına uygun olarak görev takımı için bilgi alışverişi gereksinimlerini ve görev bilgisi sağlama planlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.You then need to mobilize resources. This means getting people within the delivery team suitably trained with technology and processes in place, tested and up and running. The project’s common data environment is fundamental to successful information based activities and as lead appointed party you should be made aware of any issues task teams experience with its operation, or with the information/resources accessed through it. Only then is the delivery team in a position to generate, assure, review and authorize information for sharing.

Kaynakları harekete geçirmelisiniz. Bunun yolu da sağlama takımındaki kişileri teknoloji ve süreç ile ilgili uygun bir şekilde eğitip yerinde test edip çalıştığından emin olmaktan geçiyor. Projenin ortak veri alanı doğru bilgiye dayalı etkinliklerin temelidir ve önder olarak atanan tarafta siz, görev takımının operasyon sırasında ya da operasyon sürecinde sahip olunan bilgi/kaynak edinilirken karşılaştığı her türlü problemden haberdar olmalısınız. Ancak bundan sonra, sağlama takımı paylaşmak üzere bilgi üretme, garanti verme, inceleme ve yetkilendirme pozisyonunda olacaktır.

As lead appointed party you have the pro-active role of managing the progression of the delivery team’s information model.

Önder olarak atanan tarafta siz, sağlama takımının bilgi modellemesinin ilerlemesini yönetme konusunda aktif bir rol sahibisiniz.

A key activity at the end of each milestone is authorizing each task team’s information model to ensure that it meets the project’s information standard, the BIM execution plan and the exchange information requirements assigned to the task team. An information model which is found to be non-compliant (in any aspect) should be rejected with the associated task team(s) being advised to amend their information accordingly.

Görev takımının her dönüm noktasında yapılması gereken anahtar etkinliklerden biri de, görev takımının bilgi modelinin projenin bilgi standartlarına uyduğundan ve BIM uygulama planı ve görev takımına atanmış olan bilgi alışverişi gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için görev takımına yetki vermektir. Herhangi bir açıdan uyumsuz bulunan bilgi modeli görev takımına bilgiyi doğru şekilde düzeltilmesi önerilerek reddedilmelidir.

The delivery team’s information model authorized by you is then reviewed by the appointing party. Rejection of an information model will be communicated by the appointing party to you which you will then need to resolve with the relevant task team. Acceptance of an information model triggers your ability to co-ordinate the information model with other delivery teams’ information models.

Sağlama takımının bilgi modeli sizin tarafınızdan onaylandıktan sonra atayan taraf tarafından incelenebilir. Reddedilen bilgi modeli için, model üzerinde çalışan takım ile tekrar düzenlemeniz üzerine sizinle görüşülecektir. Kabul edilen bilgi modeli diğer sağlama takımlarının bilgi modellerini koordine edebilme yeteneğinizi harekete geçirecektir.

This process should repeat and continue throughout your appointment.

Bu süreç atamanız süresinde tekrarlanarak devam etmelidir.

Another activity of the lead appointed party is to capture lessons learned, in collaboration with the appointing party - ideally throughout your appointment, as opposed to just at the end of it.

Önder olarak atanan tarafın bir diğer etkinliği ise sadece atama süresinin bitiminde değil, atama süresi boyunca öğrenilmiş bilgileri atayan tarafla iş birliği içerisinde kaydetmektir.


Activity focus: / Eylem Odağı:

The intensity of your activities as lead appointed party is as follows:

Önder olarak atanan taraf olarak eylemlerinizin yoğunluğu şöyle olmalı:
For your primary actions as the lead appointed party refer to clauses:

Önder olarak atanan taraf olarak birincil eylemleriniz için maddelere bakınız:


5.3.1    Nominate individuals to undertake the information management function1
            Bilgi yönetimi işlevlerini yerine getirmesi için aday belirle

5.3.2    Establish the delivery team’s (pre-appointment) BIM execution plan
            Atama öncesi Sağlama Takımının BIM uygulama planını oluştur

5.3.4    Establish the delivery team’s capability and capacity
            Sağlama Takımının kabiliyet ve kapasitesini oluştur

5.3.5    Establish the proposed delivery team’s mobilization plan
            Teklif edilen sağlama takımının hareketlilik planını oluştur

5.3.6    Establish the delivery team’s risk register
            Sağlama takımının risk kaydını oluştur

5.3.7    Compile the delivery team’s tender response
            Sağlama takımının ihaleye katılma cevabını hazırla

5.4.1    Confirm the delivery team’s BIM execution plan
            Sağlama takımı BIM uygulama planını onayla

5.4.2    Establish the delivery team’s BIM execution plan
            Sağlama takımının BIM uygulama planını oluştur

5.4.3    Establish the lead appointed party’s exchange information requirements
            Önder olarak atanan tarafın bilgi alış verişi gereksinimlerini belirle

5.4.5    Establish the master information delivery plan
            Ana bilgi sağlama planını oluştur

5.4.7    Complete appointed party’s appointment documents
            Atanan tarafın atama belgelerini tamamla

5.5.1    Mobilize resources
            Kaynakları harekete geçir

5.5.2    Mobilize information technology
            Bilgi teknolojisini harekete geçir

5.5.3    Test the project’s information production methods and procedures
            Proje bilgi yöntem ve işlemlerini test et

5.6.5    Information model review
            Bilgi modeli incelemesi

5.7.2    Review and authorize the information model
            Bilgi modelini gözden geçir ve yetkilendir

5.8.4    Compile lessons learnt for future projects
            Gelecek projelerde kullanılmak üzere “çıkarılan dersler” kitapçığını hazırla

You should also be aware of the following clauses which are relevant because they require you to be informed or to contribute to a process:

İlgilenmeniz istenen, sürece dahil olmanız veya bilgilendirilmeniz gereken aşağıdaki tümceleri de dikkate alınız.

5.3.3    Assess task team capability and capacity
           Görev takımının kabiliyet ve kapasitesini değerlendir

5.6.1    Check the availability of reference information and shared resources
            Referans bilgisini ve paylaşılan kaynakların kullanılabilirliğini kontrol et

5.6.2    Generate information
            Bilgi yarat

5.7.1    Submit information model for lead appointed party acceptance
            Önder olarak atanan taraf yetkilendirmesi için bilgi modelini sun

5.7.3    Submit information model for appointing party acceptance
             Atayan tarafın onayı için bilgi modelini sun

5.7.4    Review and accept information model
            Bilgi modelini gözden geçir ve kabul et


Appointed Party / Task Team / Atanan Taraf / Görev Takımı


If you are tendering for or appointed to a project generally this means that you are fulfilling the role of an ‘appointed party’ in the context of the ISO 19650 series. You are a member of both the Project Team and a Delivery Team.

Eğer bir proje için ihaleye giriyorsanız ya da atandıysanız, ISO 19650 serisinin içeriğine uygun olarak “atanan taraf” görevini yerine getiriyorsunuz demektir. Hem proje takımı hem de sağlama takımının bir parçasısınızdır. 

Your organisation may include a number of task teams within it.

Kurumunuz bu bağlamda bir kaç görev takımı içerebilir.


Reference to appointed party and task team  / Atanan Taraf ve Görev Takımı ile ilişki

In ISO 19650-2, most of the requirements below the level of lead appointed party are directed at a task team. There is a lot of flexibility within ISO 19650 regarding the relationship between appointed parties and task teams – in some cases each task team might be a separate appointed party, in other cases an appointed party might include a number of task teams, and in yet more cases a task team might include a number of appointed parties.

ISO 19650-2 kapsamında, önder olarak atanan tarafın düzeyinin altında kalan her gereklilik görev takımına atanır.  ISO 19650 ‘de atanan taraflar ve görev takımları arasındaki ilişki oldukça esnektir- bazı durumlarda her görev takımı ayrı olarak atanan taraf olabilir, diğer durumlarda ise atanan taraf bir kaç adet görev takımı içerebilir, hatta bazı durumlarda görev takımı da bir kaç atanan taraf içerebilir.

To keep things simple in this guidance we are considering the standard to have the same impact on an appointed party and a task team.

Bu rehberi basit tutabilmek adına bu standartların atanan taraf ve görev takımı için aynı etkiyi yarattığını varsayıyoruz.

Although some ISO 19650 requirements arise before the appointed party/task team is appointed, the standard does not use the term “prospective appointed party”, but we do use this term in the guidance.

Her ne kadar bazı ISO 19650 gereklilikleri atanan taraf/görev takımı atanmadan ortaya çıksa da, standartlar “olası atanan taraf” tan bahsetmiyor ama biz bu terimi kılavuzda kullanıyoruz.


Your key activity as a prospective appointed party/task team is to:
Olası atanan taraf/ görev takımı olarak ana etkinliğiniz şöyledir;


Assess your capability and capacity. There are three aspects of capability and capacity to be considered.

Yetenek ve kapasitenizi değerlendirin. Değerlendirilecek 3 farklı türde yetenek ve kapasite vardır:

1-    Capability and capacity to manage information – do you have experience of the standards and do you have enough human resource to do this on this project.

Bilgiyi yönetmedeki yetenek ve kapasite – standartlar hakkında yeteri kadar tecrübeniz var mı ve bu standartlar üzerinde çalışacağınız projede uygulamaya yetecek kadar insan kaynağınız var mı?

2-    Capability and capacity to produce information – do you have experience of the methods and procedures and do you have enough human resource to do this on this project.

Bilgi üretmedeki yetenek ve kapasite- yöntem ve işlemler hakkında yeterli tecrübeniz var mı ve bu tecrübeleri üzerinde çalışacağınız projede uygulamaya yetecek kadar insan kaynağınız var mı?

3-    Availability of IT – do you have the appropriate hardware, software and support, in sufficient quantities for the project.

Bilişim uygunluğu – Uygun ve yeterli miktarda donanım, yazılım ve destek sağlayabiliyor musunuz?


In order to finalise your appointment as an appointed party/task team:
Atanan taraf / Görev Takımı olarak atamanızı sonuçlandırmak için:


You help the lead appointed party to confirm the delivery team’s BIM execution plan. Any required additions or amendments to the project’s information standard, production methods and procedures, and information protocol will need to be agreed with the appointing party. The BIM execution plan will have contained a high level responsibility matrix and this now needs to be separately refined, developed and sufficiently detailed to identify what information is to be produced, when and by whom (i.e. which task team).

Sağlama Takımının BIM uygulama planını onaylamak konusunda önder olarak atanan tarafa yardım etmelisiniz. Proje bilgi gereksinimleri, üretim yöntem ve işlemleri ve bilgi protokolleri üzerinde yapılması gereken herhangi bir ek ya da değişiklik atayan tarafla kararlaştırılarak yapılmalıdır. BIM uygulama planı yüksek düzeyde sorumluluk matrisine sahiptir ve bu aşamada ayrı olarak tanımlanmalı,  geliştirilmeli ve etkin bir şekilde hangi bilginin kim tarafından ve ne zaman üretileceğini tanımalıdır.

The information requirements included in your appointment might be a combination of: those issued to or originating from the lead appointed party. From your perspective it does not matter which requirements originate with whom, as they all need to be addressed in the task information delivery plan(s) that you establish in collaboration with the appointed parties across the task team(s). These plans are then made available to the lead appointed party for them to compile the master information delivery plan.

Atamanızdaki bilgi gereklilikleri şunlardan oluşuyor olabilir; önder olarak atanan tarafa belirlenmiş ya da önder olarak atanan taraftan oluşturulanlar. Sizin açınızdan gerekliliklerin nereden geldiği önemli değildir, çünkü bu gerekliliklerin hepsi görev takımlarının arasından atanan taraflarla ortaklaşa kurulan görev bilgisi sağlama plan ya da planlarına ithaf edilmelidir. Bu planların hepsi ana bilgi sağlama planı oluşturabilmesi için önder olarak atanan tarafa erişilebilir olmalıdır.


Your completed appointment documents will comprise:
Tamamlanmış atama belgeleriniz şunları içermelidir:

Once you are appointed as an appointed party/task team
Atanan taraf / görev takımı olarak atandığınızda


You work closely with the lead appointed party to mobilize the team resources (personnel and IT) and to participate in training and education where this is necessary to fill knowledge and skills gaps.

Takım kaynaklarını (personel ve IT) harekete geçirmek, gerekli alanlardan bilgi edinmek ve boşlukları doldurmak adına eğitim ve bilgi almak  için katılarak önder olarak atanan tarafa yakın çalışırsınız.

You collaboratively generate your information in compliance with the information standard, information production methods and procedures, using the appointing party’s reference information and shared resources. 

Bilgi standardına, bilgi üretim yöntemlerine ve işlemlerine uygun olarak atayan tarafın referans bilgilerini ve paylaşılan kaynakları kullanarak bilgilerinizi ortaklaşa oluşturursunuz.  
 
To generate appropriate information you will need to understand the project definitions around level of information need, the container breakdown structure and an outline of what information is being produced by other appointed parties/task teams which impacts on your own activities.

Uygun bilgileri oluşturabilmek için bilgi ihtiyacı düzeyinde proje tanımlarını, alıcı analizi yapısı ve diğer atanan taraflar/görev takımları tarafından sizin faaliyetleriniz üzerinde etkisi olan hangi bilginin üretildiğinin çıktısını anlamanız gerekecektir.

You check the information containers that you produce to make sure they are in accordance with the project information production methods and procedures, and against the project information standard. Any non-compliance needs to be addressed by the party who originated the information. Once the procedural aspects of the information container have been checked, you check the contents of the information container to make sure that it meets the information requirements and is in accordance with the level of information need.

Ürettiğiniz bilgi depolarını proje bilgi üretim yöntem ve işlemlerine ve proje bilgi standardına uygun olduklarından emin olmak için kontrol edersiniz. Herhangi bir uyumsuzluğun bilgiyi yerleştiren tarafça adreslenmesi gerekir. Bilgi depolarının prosedürel yönleri kontrol edildiği zaman, bilgi deposunun içeriğini, bilgi gereksinimlerini karşıladığından ve bilgi gereksinimi düzeyine uygun olduğundan emin olmak için kontrol edersiniz.

You then take part in a delivery team -wide review of the information model. The process of checking your own information and team-wide review can be repeated many times during the production of information leading up to delivery of the information model to the appointing party. At each point of this iterative process, you have to make the agreed changes to your information containers.

Daha sonra sağlayıcı ekibinde bilgi modelinin gözden geçirilmesinde yer alırsınız.  Kendi modelinizi kontrol etme ve ekip çapında inceleme süreci, bilgi modeli üretiminin atayan tarafa ulaştırılmasına kadar olan süreçte birçok kez tekrarlanabilir.  Bu yinelemeli sürecin her bir noktasında, bilgi depolarınızın üzerinde mutabık kalınan değişiklikleri yapmanız gerekir.  

When your information model is ready to be delivered, you submit it to the lead appointed party for their review and authorization. If your information is rejected then you make the agreed changes and resubmit.

Bilgi modeliniz teslim edilmeye hazır olduğunda, gözden geçirilmesi ve yetkilendirilmesi için modelin atanan tarafa sunulması gerekir.

Once your information has been authorized by the lead appointed party, you submit your information for appointing party review and acceptance. If your information is rejected then this will come back to you via the lead appointed party to be amended and resubmitted.

Bilgileriniz reddedilirse, üzerinde anlaşılan değişiklikleri yapar ve yeniden gönderirsiniz. Bilgileriniz, önder olarak atanan taraf tarafından yetkilendirildikten sonra, atayan tarafın gözden geçirilmesi ve kabul edilmesi için bilgilerinizi gönderirsiniz. Bilgileriniz reddedilirse, bu önder olarak atanan taraf tarafından değiştirilip yeniden gönderilmek için size geri dönecek.


Activity focus: / Eylem Odağı:

The intensity of your activities as appointed party / task team is as follows:

Atanan taraf / görev takımı olarak eylemlerinizin yoğunluğu şöyle olmalı
For your primary actions as an appointed party/task team refer to clauses:

Atanan taraf / görev takımı olarak birincil eylemleriniz için maddelere bakınız:

5.3.3    Assess task team capability and capacity
            Görev takımı kabiliyetlerini ve kapasitesini değerlendir

5.4.4    Establish the task information delivery plan
            Görev bilgisi sağlama planının oluştur

5.6.1    Check availability of reference information
            Referans bilgisinin kullanılabilirliğini kontrol edin

5.6.2    Generate information
            Bilgi üretim

5.6.3    Complete quality assurance check
            Kalite güvence kontrolünü tamamla

5.6.4    Review information and approve for sharing
            Bilgiyi gözden geçir ve paylaşım için onayla

5.6.5    Information model review
            Bilgi modelinin incelemesi

5.7.1    Submit information model for lead appointed party authorization
            Önder olarak atanan taraf yetkilendirmesi için bilgi modelini sun

5.7.2    Review and authorize the information model
            Bilgi modelini gözden geçir ve yetkilendir

5.7.3    Submit information model for appointing party acceptance
            Atayan tarafın onayı için bilgi modelini sun

5.7.4    Review and accept the information model
            Bilgi modelini gözden geçir ve kabul et

You should also be aware of the following clauses which are relevant because they require you to be informed or to contribute to a process:

İlgilenmeniz istenen, sürece dahil olmanız veya bilgilendirilmeniz gereken aşağıdaki tümceleri de dikkate alınız.


5.3.2    Establish the delivery team’s (pre-appointment) BIM execution plan
            Atama öncesi Sağlama Takımının BIM uygulama planını tespit et

5.4.1    Confirm the delivery team’s BIM execution plan
            Sağlama takımı BIM uygulama planını onayla

5.4.2    Establish the delivery team’s detailed responsibility matrix
            Sağlama ekibinin ayrıntılı sorumluluk matrisini belirt

5.4.5    Establish the master information delivery plan
            Ana bilgi sağlama planını oluştur.

5.5.1    Mobilize resources
            Kaynakları harekete geçir

5.5.2    Mobilize information technology
            Bilgi teknolojisini harekete geçir

5.5.3    Test the project’s information production methods and procedures
             Proje bilgi yöntem ve prosedürlerini test et

Bundan sonraki bölünde "Bilgi Yönetimi Süreç Özeti "  anlatılacaktır. 
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt