×

Elektrik Tesisat Teknik Terimler Sözlüğü

Abrasion: AşınmaAccessibilitiy: ErişimAccessory: Aksesuar (Yardımcı eleman / Donatı)Addition: EkAgricultural: Tarımsal / ZiraiAlarm: AlarmAlteration: DeğişiklikAluminium Conductor: Alüminyum İletkenAmbient temperature: Ortam sıcaklığı Appliance: CihazAppliance Impedance: Cihaz EmpedansıApplication : Uygulama Architectural lighting : Mimari aydınlatma Arm’s reach distance : El ulaşma /yetişme uzaklığıArrangement : Düzenleme Artificial : Yapay Artificial hand : Yapay el (Simule elektrik devresi ) Asymmetrical control (single phase ): Asimetrik kontrol (Tek faz) Asymmetrical terminal voltage : Asimetrik bağlantı ucu gerilimi Asymmetrical voltage : Asimetrik gerilim Atmospheric origin : Atmosferik kaynaklı Automatic disconnection : Otomatik ayırma Automatic disconnection of supply : Beslemenin otomatik ayrılmasıAutotransformers : Oto tranformatör Auxilary circuits : Yardımcı devreler Auxiliary : YardımcıAverage detector : Ortalama değer algılayıcısı
Balun : Balun Bare conductor : Çıplak iletken Barrier : Bariyer Basic insulation: Temel YalıtımBatterie : Batarya/Akümülatör Bell : Zil Bell circuit : Zil devresi Bend : Dönemeç Body resistance : Vücut direnci Bonding / Equipotential bonding : Potansiyel dengeleme Bonding conductor : Potansiyel dengeleme iletkeni Breaking capacity : Kesme yeteneği Brightness : Parıltı Building void, accessible : Erişilebilen/Girilebilen bina boşluğu Building void, non accessible : Erişilemeyen bina boşluğuBulb : Lamba/Ampul Bunched : DemetBuried : GömülüBuried cables : Gömülü kablolar Burn : Yanık Burst firing control : Patlama ateşlemeli kontrol Busbar : BaraBusbar trunking system : Donanımlı bara kanal sistemi
Cable : KabloCable bracket : Kablo konsolu Cable channel : Kablo kanalı Cable channel : Kablo kanalı (İnsan giremeyen) Cable cleat : Kablo tutucu/kroşe Cable coupler : Kablo birleştiricisiCable current-carrying capacity : Kablo akım taşıma kapasitesi Cable ducting : Kapalı kablo kanalıCable ladder : Kablo merdiveni Cable tray : Kablo tavası (tepsisi)Cable trunking : Kapaklı kablo kanalı Cable tunnel : Kablo tüneli/ galerisi Candela : Kandela (Aydınlatma ) Caravan : Karavan Caravan park : Karavan konaklama yeri Caravan pitch electrical supply equipment : Karavan park yeri elektrik besleme donanımı Cascading : Ardışık bağlama Ceiling rose : Tavan rozansı Central heating system : Merkezi Isıtma Sistemi Certificate : Belge Chandelier : Avize Characteristic: Nitelik/karakteristik Charge : Yükleme /Şarj Circuit : Devre Circuit arrangements : Devre düzenlemeleri Circuit empedance: Devre empedansı Circuit protective conductor (cpc) : Devre koruma iletkeni (cpc) Circuit-breaker : Devre kesici Class I equipment : Sınıf I donanım Class II equipment : Sınıf II donanımClass III equipment: Sınıf III donanımCleats, clamps : Kroşeler/kablo tespit elemanları Colour rendering : Renksel geriverim Common mode voltage/ Asymmetrical voltage : Ortak mod gerilimi /Asimetrik gerilim Communication : İletişim Commutation : Komütasyon Commutation notch : Komütasyon çentiği Competent person : Yetkili/Ehliyetli (Uzman) kişi Component : Bileşen Concealed cables in walls or partition : Duvar veya bölmelerin içine gizlenmiş kablolar ü Concrete ceiling: Betonarme tavan Condensation : Yoğuşma Conductive: İletken Conductivity : İletkenlik Conductor : İletken (Hat sistemi..) Conductor cross sectional area (S): İletken kesit alanı (S) Conduit : BoruConduit systems: Boru sistemleri Connection : Bağlantı Connection load : Bağlantı yükü Connector : Konnektör Constant : Sabit Construction site installations : Yapım alanı (Şantiye) tesisatları Continuous : Sürekli Continuous current carrying capacity of a conductor : Bir iletkenin sürekli alık taşıma kapasitesi Conventional: Alışılagelmiş Conventional operating current of a protective device : Bir koruma cihazının alışılagelmiş çalışma akımı Conventional touch voltage limit (UL) : Alışılagelmiş dokunma gerilimi sınırı Conversion : Dönüşüm Cord : Kordon Correction factor : Düzeltme katsayısı/faktörüCorrection factor for adjacent cables (k 2) : Bitişik kablolar için düzeltme katsayısı (k 2) Correction factor for ambient temperature (k 1) : Ortam sıcaklığı için düzeltme katsayısı (k 1) Correction factor for ground temperature (k’ 1) : Toprak sıcaklığı için düzeltme katsayısı (k’ 1) Correction factor for soil thermal resistivity (k 3) : Toprak ısıl direnci düzeltme katsayısı (k 3) Correction factor-total (k tot) : Toplam düzeltme katsayısı (k top) Corrosion : Aşınma Coupling path : Bağlaşma yolu Current : Akım Current carrying capacities of a conductor : İletkenin akım taşıma kapasitesi Current carrying capacity of a cable for continuous service under the particular installation conditions concerned ( I z ) : Tesisat yöntemlerine gore sürekli çalışmada bir iletkenin /kablonun akım taşıma kapasitesi ( I z )Current carrying capacity of single conductor or cable at 30 o C reference ambient temperature (I0) : Bir tek iletkenin veya kablonun 30 o C referans ortam sıcaklığındaki akım taşıma kapasitesi (I0)Current carrying capacity of single conductor or cable for installation in the ground at 20 o C reference temperature (I0): Toprak içine döşenmiş tek bir iletkenin veya kablonun 20 o C ‘deki referans sıcaklığında akım taşıma kapasitesi (I0) Current causing automatic operation of protective device within the time stated (Ia) : Belirli bir süre içerisinde koruma cihazının otomatik çalışmasına sebep olan akım, Açma akımı (Ia) Current causing effective operation of the overload protective device (I2) : Aşırı yük koruma cihazlarının etkin açma akımı (I2) Current probe : Akım sondası Current transformer : Akım transformatörü Current-using equipment: Elektrik/Akım kullanan cihazlar/Tüketici cihazları Cut-off angle : Kesim açısı (Aydınlatma armatürü/aygıtı) Cycle : Çevrim Cycle of operation : Çalışma çevrimi Cyclic on/off switching control : Çevrimli açık/kapalı anahtarlama
Kayıt bulunamadı!
Damage : Hasar Danger : Tehlike Data processing equipment: Veri işleme donanımı (cihazlar) Daylight : Gün ışığı Definition : Tanımlama Delay: Gecikme Delay angle : Gecikme açısı Delta network: Delta devresi Design current of a circuit (Ib) : Bir devrenin tasarım akımı (Ib) Detector: Algılayıcı Device : Cihaz/Aygıt/düzen/gereç Differantial mode voltage /Symmetrical voltage : Diferansiyel mod gerilimi /Simetrik gerilim Diffuser: Yayıcı (Aydınlatma) Direct contact: Doğrudan dokunma Discharge : Deşarj/Boşalma Disconnection time : Açma/Ayırma süresi Disconnector : AyırıcıDiscrimination : SeçicilikDistribution board : Dağıtım tablosu Distribution circuit : Dağıtım devresi Distributor : Enerji sağlayan ve/veya dağıtan kurum / kuruluşDistributor : Enerji sağlayan ve/veya dağıtan kurum / kuruluşDisturbance: Bozulma Disturbance field strength: Bozulma alan şiddeti Disturbance power: Bozulma gücü Disturbance suppression : Bozulmayı bastırma Disturbance voltage : Bozulma gerilimiDiversity factor: Eşzamanlık (kullanma ) faktörü/katsayısı Double insulation : Çift yalıtımDuct (Cable ducting ) : Kapalı kablo kanalı Duration of a voltage change : Gerilim değişme süreci Dust : Toz
Earth : Toprak Earth electrode : Topraklayıcı (Topraklama elektrodu)Earth electrode resistance: Topraklayıcı (Topraklama elektrodu) direnciEarth fault current: Toprak hata akımı Earth fault loop impedance (Zs) : Toprak hata çevrim empedansı (Zs) Earth-coupled interference : Toprak bağlaşmalı girişim Earth-coupled interference: Toprak bağlaşmalı girişim Earthing : TopraklamaEarthing conductor : Topraklama iletkeni Earthing inductor : Topraklama bobini Earthquake x: Deprem Effective : Etkin Effective power : Etkin güç Effective radiated power: Yayınlanan etkin güç Electric shock : Elektrik çarpması Electrical charge time constant : Elektriksel yükleme zaman sabiti Electrical circuit of an installation : Bir tesisatın elektrik devresi Electrical discharge time constant : Elektriksel boşalma zaman sabiti Electrical equipment : Elektrik donanımı Electrical installation : Elektrik tesisatı Electrically independent earth electrodes : Elektriksel olarak bağımsız topraklama elektrotları Electromagnetic compatibility: Elektromanyetik uyumluluk Electromagnetic compatibility level : Elektromanyetik uyumluluk seviyesi Electromagnetic compatibility margin : Elektromanyetik uyumluluk aralığı Electromagnetic effect: Elektromanyetik etkiElectromagnetic emission: Elektromanyetik yayın Electromagnetic environment : Elektromanyetik ortamElectromagnetic interference : Elektromanyetik girişimElectromagnetic noise : Elektromanyetik gürültü Electromagnetic radiation : Elektromanyetik radyasyon Electromagnetic screen : Elektromanyetik ekranElectromagnetic susceptibility : Elektromanyetik duyarlılık Electromechanical stress : Elelectro-mekanik etki Electrostatic : Elektrostatik Electrostatic discharge : Elektrostatik boşalma Emergency lighting : Acil durum aydınlatma Emergency stopping : Acil durum durdurması Emergency switching : Acil durum anahtarlaması Emission : Yayın Emission level of a disturbing source : Bozucu bir kaynağın yayın seviyesi Emission limit from a disturbing source : Bozucu bir kaynağın yayın sınırı Emission margin : Yayın sınırı Enclosure : Mahfaza Energy : EnerjiEnergy let-through value of device (I2 t): Cihazdan geçmesine izin verilen enerji değeri Energy withstand of cable (k2S 2 ): Kablonun dayandığı enerji (k2S 2 ) Equipment : Donanım (cihazlar) Equipotential bonding : Potansiyel dengeleme (Eşpotansiyel kuşaklama) Equipotential bonding conductor : Potansiyel dengeleme (Eşpotansiyel kuşaklama) iletkeni Exposed-conductive-part : Dış (Açıktaki) iletken bölüm External immunity : Dış bağışıklık External influance : Dış etki Extra-low voltage : Çok düşük gerilim Extraneous-conductive –part : Yabancı iletken bölüm
Faraday cage : Faraday kafesi Fault: Hata Fault Current : Hata akımı Fault current of first fault , IT system ( Id) : İlk hata akımı , IT system (Id )Fault loop impedance (Zs) : Hata çevrim empedansı (Zs) Fauna : Küçük hayvanlar Final circuit : Son devre Fireman’s switch : İtfaiyeci anahtarı Fixed equipment : Sabit donanım Flame propagation: Alev yayılması Flexible cable : Bükülgen kablo Flexible cord: Bükülgen bağlantı kablosu (Kordon) Flexible wiring system : Bükülgen bağlantı sistemi Flicker : Kırpışma Flickermeter : Kırpışma ölçer Flora: Bitki örtüsü Fluctuation : Dalgalanma Frequency (f): Frekans Functional : Fonksiyonel /İşlevsel Functional earthing: Fonksiyon(İşlev) topraklaması Functional extra-low voltage (FELV): Fonksiyonel (İşlevsel ) çok düşük gerilim Functional switching : Fonksiyonel (İşlevsel ) anahtarlama Fundamental component : Temel bileşen Fundamental factor : Temel bileşen katsayısı Fuse : Sigorta Fuse carrier : Sigorta taşıyıcıFusion frequency: Kritik kırpışma frekansı
Generalized phase control : Genelleştirilmiş faz kontrolu Ground : ToprakGround(reference ) plane : Toprak (referans) düzlemi
Hand held equipment : Elde kullanılan donanım Harmonic : Harmonik Harmonic component : Harmonik bileşen Harmonic content : Harmonik miktarı Harmonic factor : Harmonik katsayısı Harmonic number : Harmonik derecesi/sayısı Highway distribution board: Yol/Otoyol dağıtım tablosu Highway distribution circuit : Yol/Otoyol dağıtım devresi Highway power supply : Yol güç beslemesi Hot air sauna : Sıcak hava saunası
Idendification : Tanımlanma Identification of conductors by colour : İletkenlerin renkle tanımlanması Identification of conductors by letters and/or numbers : Sayılar ve/veya harfler ile iletkenlerin tanımlanması Illuminance level : Aydınlık düzeyiImmnunity margin : Bağışıklık aralığı Immunity : Bağışıklık Immunity level : Bağışıklık seviyesi Immunity limit : Bağışıklık sınırı Impedance : Empedans Impulse : Ani darbe Indirect contact : Dolaylı dokunma Indoor lighting : İç aydınlatma Input : Giriş Input power control: Giriş gücü kontrolu Inspection : Denetleme Installation : Tesisat /Tesis Installation wiring impedance : Tesisat/Tesis hat sistemi empedansı Instructed person : Yardımcı eleman (Öğretilmiş/bilgilendirilen ve gözetim altında ) Insulation : Yalıtım Interference : Girişim Interference suppression : Girişimi bastırma Interfering signal : Girişim işareti Internal immunity: İç bağışıklıkIsolation : Ayırma Isolator : Ayırıcı
Kayıt bulunamadı!
Junction box : Bağlantı kutusu
Kayıt bulunamadı!
Ladder ( Cable ladder ) : Kablo merdiveni Lamp : Lamba/Ampul Leakage current: Kaçak akım Leisure accommodation vehicle : Barınmaya uygun araç Level : Seviye Lighting: Aydınlatma Lightning : Yıldırım Limit : Sınır Limit of disturbance: Bozulma sınır değeri Limit of interference : Girişim sınır değeri Limitation : Sınırlama Live part: Gerilim altında bulunan bölüm Load : Yük Low voltage : Alçak gerilim Low voltage switchboard : Alçak gerilim tablosu Luminaire : Aydınlatma armatürü (Aygıtı) Luminaire supporting coupler (LSC): Aydınlatma armatürü bağlantı elemanı LV switchgear and controlgear assembly: Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tablosu /düzeni
Magnitude : GenlikMagnitude of a voltage fluctuation : Gerilim dalgalanmasının genliği Main earthing terminal bar : Ana potansiyel dengeleme barası( Ana topraklama bağlantı noktası/ucu/barası) Mains decoupling factor : Şebeke ayırma faktörü Mains immunity : Şebeke bağışıklığı Mains-borne disturbance : Şebekeden kaynaklanan bozulma Material Factor (k) : Malzeme katsayısı (k)Maximum demand: En büyük talep Maximum disconnection time (t) : En büyük açma/ayırma süresi (t) Maximum permitted normal operating conductor temperature (tp): İletkenin izin verilen en büyük normal çalışma sıcaklığı (tp) Mechanical maintenance: Mekanik bakımMethod : YöntemMobile equipment : Taşınabilen donanım Mobile home: Taşınabilir evModulation : Modülasyon /Kipleme Modulator : Modülator /KipleyiciMonitoring: İzleme Motor caravan : Motor karavan Multicycle control (by half-cycles) : Çok çevrimli kontrol (Yarım çevrimlerle )
Neutral : Nötr Neutral conductor : Nötr iletkeni Neutral-earth loop impedance (IT systems with distributed neutral only) ( Z’s) : Nötr-toprak çevrim empedansı (Sadece dağıtılmış nötrlü IT sistemde) Noise : Gürültü Nominal : Anma Nominal current or current setting of protective device (Ia) : Anma akımı veya koruma cihazının ayar akımı (Ia) Nominal phase voltage (to earth for TN systems) (U0) : Anma faz gerilimi (TN system için faz-toprak) Nominal voltage : Anma gerilimi Notch: Çentik
Obstacle : EngelOff : Kapalı (Cihaz devre dışı) On : Açık (Cihaz devrede ) Open circuit voltage at the distribution transformer (U0C) : Dağıtım trafosunda açık devre gerilimi (Boştaki gerilim) (U0C) Ordinary person : Sıradan/Olağan kişi ( Elektrik konusunda bilgisi olmayan)Origin of an installation: Bir elektrik tesisatının besleme noktasıOutdoor lighting : Dış aydınlatma Output : Çıkış Output power control : Çıkış gücü kontrolu Overall cable diameter ( De) : Kablonun çapı Overcurrent: Aşırı akım Overcurrent detection : Aşırı akım algılaması Overload current : Aşırı yük akımı Overload factor : Aşırı yük katsayısı/faktörü Overload factor : Aşırı yük katsayısı/faktörü Overvoltage: Aşırı gerilimOvervoltage protection : Aşırı gerilime karşı koruma
Kayıt bulunamadı!
Peak : Tepe Peak detector : Tepe değer algılayıcısı Peak value : Tepe değer PEN conductor : PEN iletkeniPendant : Asılı Pendant luminaire : Asılı aydınlatma armarürü /aygıtıPhase : Faz Phase angel (Ø) : Faz açısı (Ø) Phase conductor : Faz iletkeni Phase control : Faz kontrolu Plug : Fiş Point (in wiring) : Nokta (Devre sonu) Point (in wiring) : Nokta (Devre sonu) Point of power coupling (PCC) : Ortak bağlaşma noktası (OBN) Polluting Kirleten : Kirleten Pollyphase circuit : Çok fazlı devre Portable equipment: Taşınabilen donanım Power : Güç Power factor (Sinüzodial ) (Cos Ø) : Güç faktörü (Sinüzodial ) (Cos Ø) Program: Program Program of a control system: Bir kontrol sisteminin programı Programmable: Programlanabilir Prospective fault current (Ipf) : Beklenen (olası) hata akımı (Ipf) Prospective touch voltage : Beklenen (olası) hata gerilimiProtective conductor (PE) : Koruma iletkeni Protective conductor current : Koruma iletkeni akımı Protective extra-low voltage(PELV) : Çok düşük koruma gerilimiProtective multiple earthing (PME) : Çoklu koruma topraklaması (Dağıtım devrelerinde sık sık topraklanmış PEN) Puls response characteristic : Darbe tepki karakteristiği Pulsating: Darbeli Pulse : Darbe
Quasi : Sözde Quasi-peak detector: Sözde tepe algılayıcıQuasi-peak voltmeter : Sözde tepe voltmetresi
Rate of occurrence of voltage changes : Gerilim değişmelerinin oluşum hızı Rate of rise : Yükselme /değişim hızı Rated : Beyan Rated residual operating current of A the protective deviced in amperes (I∆n): Amper cinsinden bir koruma cihazının beyan artık işletme akım değeri (I∆n) Reduced low voltage system : Azaltılmış alçak gerilim sistemiReference impedance : Referans empedans Reinforced insulation : Takviyeli yalıtımRelative voltage change : Bağıl gerilim değişimi Residual current : Artık akım Residual current device : Artık akım cihazı Residual operating current : Artık akım cihazı çalışma akımı Resistance area ( for an earth electode only) : Topraklama eleltrodu direnç alanı (Sadece topraklama için ) Resistance of circuit protective conductor (cpc) of a Ω distribution or final circuit (R2): Bir dağıtım devresinin veya son devrenin devre koruma iletkeninin direnci (R2) Resistance of phase conductor of a Ω distribution or final circuit (R1): Bir dağıtım devresinin veya son devrenin faz iletkeninin direnci Resistance of supplementary bonding conductor (R ): Tamamlayici potansiyel dengeleme iletkeninin direnci (R ) Restrictive conductive location : Hareketi sınırlayıcı iletken alan Ring final circuit : Çevrim(ring) son devresi Ripple: DalgacıkRipple content : Dalgacık miktarı Ripple factor (r.m.s.): Dalgacık faktörü Rise time : Yükselme/tırmanma süresi Root-mean-square detector: Etkin değer algılayıcısı Rose : Rozans
Screen : Ekran Screened circuit : Ekranlanmış devre Screened room : Ekranlanmış oda Segregation : Ayırma Seismic : Sismik/Depremle ilgili Selection : Seçme (Seçim) Selection and erection : Seçimi ve montajı Separated extra-low voltage (SELV) : Ayrılmış çok düşük gerilim sistemiService connection impedance : Servis bağlantı empedansı Shielded enclosure : Ekranlanmış mahfaza Shock current: Çarpma akımı Short-circuit current: Kısa devre akımı Simultaneously accessible part : Aynı anda erişilebilen bölümlerSingle phase : Tek faz Skilled person : Yetiştirilmiş (Kalifiye), yetkili kişi Socket-outlet: PrizSource : Kaynak Spike : Ani sıçrama Spur : Çevrim(ring) devre dalı Standby : Yedek Standby supply sistem : Yedek amaçlı besleme sistemi Stationary equipment : Sabit donanımStructural cabling : Yapısal kablolama Supplementary insulation : Ek yalıtımSupply : Besleme Supply system for safety services : Güvenlik sistemleri besleme sistemi (kaynağı) Supply system impedance : Besleme sistemi empedansı Suppression : Bastırma Suppression component : Bastırma bileşeni Suppressor : Bastırıcı Surface : Yüzey Surface transfer impedance : Yüzey aktarma empedansı Suspended ceiling : Asma tavan Switch : AnahtarSwitchgear and controlgear assemblies : Anahtarlama ve kontrol düzenleri/üniteleri Switching off for mechanical maintenance : Mekanik bakım amaçlı devrenin /beslemenin kesilmesiSymbol : İşaret/Sembol /SimgeSymmetrical control (single phase) : Simetrik kontrol (Tek faz) Symmetrical voltage: Simetrik gerilim Synchronous : Senkron Synchronous multicycle control : Çok çevrimli senkron kontrol System : Sistem
Kayıt bulunamadı!
Tabulated current-carrying capacity of a cable ( Iz) : Kablonun çizelgeden seçilen akım taşıma kapasitesi ( Iz) Task light : Masa üstü armatürTelecommunication : Haberleşme Temparature : Sıcaklık Temporary supply unit : Geçici besleme tablosu Terminal : Bağlantı ucu Terminal Block: Klemens Test : DeneyThat part of the earth fault loop impedance which is external to the installation (Ze) : Toprak hata çevrim empedansının tüketici tesisatı dışında kalan kısmı (Şebekenin toprak hata çevrim empedansı ) (Ze) The sum of the resisatances of the earth electrode and the protective conductor connecting it to the exposed-conductive-parts (Ra): Topraklama elektrodu/sistemi , topraklama iletkeni ve dış iletken bölümlere bağlı koruma iletkenlerinin dirençlerinin toplamı (Ra) Thermal conductivity (λ): Isıl iletkenlikThree phase: Üç faz Threshold of flicker irritability : Kırpışma rahatsızlık eşiği Threshold of flicker perceptibility : Kırpışma görülebilirlik eşiği Total earthing resistance : Toplam topraklama direnci Touch voltage : Dokunma gerilimiTransfer : Aktarma Transfer impedance: Aktarma empedansı Transformer : Transformatör Transient : Geçici rejim Type-tested equipment: Tip testli donanım
Unbalance: Dengesiz Underground : YeraltıUnwanted signal: İstenmeyen işaret
Kayıt bulunamadı!
V-network: V-devresi V-terminal voltage : V-bağlantı ucu gerilimi Value : Değer Vibration : TitreşimVoltage: Gerilim Voltage bands : Gerilim bantları Voltage between phases (V): Fazlar arası gerilim (V) Voltage change : Gerilim değişimi Voltage change interval: Gerilim değişme aralığıVoltage drop: Gerilim düşümü Voltage fluctuation : Gerilim dalgalanması Voltage fluctuation waveform: Gerilim dalgalanması dalga şekli Voltage limitation : Gerilim sınırlaması Voltage surge : Ani gerilim yükselmesi Voltage unbalance : Gerilim dengesizliği Voltmeter: Voltmetre
Waveform : Dalga şekli Wiring system : Hat sistemi /Çekilen hat sistemi Working area : Çalışma alanı Workplace lighting: Çalışma alanı aydınlatması
Kayıt bulunamadı!
Kayıt bulunamadı!
Kayıt bulunamadı!
Hazırlayanlar
Levent Dirlik (Elektrik Yüksek Mühendisi)
Sabri Günaydın (Elektrik Mühendisi)

Bu teknik sözlüğün tamamı veya herhangi bir bölümü “Levent Dirlik ve Sabri Günaydın”’ın izni olmaksızın yayınlanamaz, basılamaz, kopyalanamaz, dolaylı dahi olsa tümüyle kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar maddi, manevi zararları kabul etmiş olurlar. Levent Dirlik, Sabri Günaydın bu teknik sözlükte bulunan bilgilerin yanlış kullanımından doğabilecek sorun, hata veya kusurlar karşısında kesinlikle sorumlu tutulamaz. “Levent Dirlik ve Sabri Günaydın”’ın yukarıda belirtilen konularda tüm yasal hakları saklıdır.
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt