×

ETP BIM Teknik Terimler Sözlüğü

 
ETP BIM Terimler  Sözlüğü 
Sabri  Günaydın 
 
ETP BIM Çalışma Grubu 'muz çalışmaları kapsamında UK BIM Alliance grubu tarafından hazırlanmış olan    " Information Management Accordance to BS-EN-ISO 19650 Guidance Part 1: Concepts "        (BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 1: Kavramlar) kılavuzunun UK BIM Alliance grubundan Türkçe'ye çevrilerek portalımızda yayın hakkı için izin alınmış  ve Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu "Erdoğan Hızlı, Sarper Selimbeyoğlu, Özgür Telliel, Sabri Günaydın ve Sabri Pehlivan"  tarafından gerçekleştirilmiştir.  Tercüme yakında  sektörü bilgilendirmek amacıyla bölüm bölüm yayınlanmaya başlanacaktır.ETP BIM Çalışma grubumuz BIM ile ilgili sektöre yararlı olacak bir çok  dokümanı da Türkçe'ye çevirerek sektörümüze sunmak için çalışmalarına devam etmektedir. 

Tercüme çalışmaları  başlangıcında  öncelikle ETP BIM Terimler Sözlüğü oluşturulmuştur. ETP BIM Terimler sözlüğü aşağıda yapı sektörümüzün  bilgilerine, kullanımına  sunulmuştur. ETP BIM Terimler Sözlüğü'müzle  ilgili  görüşlerinizi  ve eklenti önerilerinizi   iletisim@etp.com.tr  e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.

Gelen tüm görüşler ve eklenti önerileri değerlendirilerek ETP BIM sözlüğümüz sürekli geliştirilerek  ve güncellenerek  yapı sektörümüzün faydalanması amacıyla  ETP Portalımızda yayınlanacaktır. 

ETP BIM Terimleri Sözlüğü

Appointed party: Atanan taraf
Appointing party: Atayan taraf
Appointment: Atama
Asset Information Model (AIM): Varlık Bilgi Modeli (AIM)
Asset Information Requirements (AIR): Varlık Bilgi Gereksinimleri (AIR)
Asset management: Varlık yönetimi
Asset management cycle: Varlık yönetimi döngüsü
Asset operation: Varlık işletimi
Asset owner: Mal sahibi
Assignment matrix: Atama matrisi
BIM execution plan: BIM uygulama planı
BIM levels: BIM seviyeleri
BIM mandate: BIM talimatı
BIM project: BIM projesi
Built asset: Var olan yapı
Built environment: Yapı dünyası
Building Information Modelling (BIM): Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
Common Data Environment (CDE): Ortak Veri Ortamı (CDE)
Construction: Yapım
Delivery team: Sağlama takımı
Digital built environment: Dijital yapı dünyası
Digital twin: Dijital ikiz
Exchange Information Requirements (EIR): Bilgi Alışverişi Gereksinimleri (EIR)
Graduated handover: Kademeli devir teslim
High level principles of implementation: Uygulamanın üst seviye ilkeleri
Information container: Bilgi deposu
Information container breakdown structure: Bilgi deposu kırılım yapısı
Information deliverables: Bilgi sağlamaları
Information delivery cycle: Bilgi sağlama döngüsü
Information management: Bilgi yönetimi
Information management activities: Bilgi yönetimi etkinlikleri
Information management function: Bilgi yönetimi işlevi
Information management principles: Bilgi yönetimi ilkeleri
Intelligent models: Akıllı modeller
Internet of things: Nesnelerin interneti
Key contractual: Anahtar sözleşme
Lead appointed party: Önder olarak atanan taraf
Level of information need: Bilgi gereksinim düzeyi
Life cycle: Yaşam döngüsü
Master Information Delivery Plan (MIDP): Ana Bilgi Sağlama Planı (MIDP)
Meta data: Üst veri
Object-based Information models: Nesne tabanlı bilgi modelleri
Organisational Information Requirements (OIR): Örgütsel Bilgi Gereksinimleri (OIR)
Project delivery: Proje sağlama
Project Information Model (PIM): Proje Bilgi Modeli (PIM)
Project Information Requirements (PIR): Proje Bilgi Gereksinimleri (PIR)
Project team: Proje takımı
Responsibility matrix: Sorumluluk matrisi
Security-minded Building information modelling: Güvenlik odaklı yapı bilgi modellemesi
Smart asset management: Akıllı varlık yönetimi
Soft landings: Yumuşak geçiş
Sub-appointment: Alt atama
Task Information Delivery Plan (TIPD): Görev Bilgisi Sağlama Planı (TIPD)
Task team: Görev takımı
Unique ID: Benzersiz kimlik 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt