×

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı Yazı Dizisi-2TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı 

Yazı Dizisi-2 

T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği, İlgili Diğer Yönetmelikler, Genelge ve Kılavuzlar  


Yasin Özel 
T.C. YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ


BEŞİNCİ KISIM - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarım İlkeleri


MADDE 74- (1) Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

BEŞİNCİ KISIM - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarım İlkeleri

MADDE 81-Sesli ve ışıklı uyarı cihazları


(1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hallerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.

(2) Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin araştırılmasına imkan verecek şekilde bir on uyarı sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez.

(3) Tahliye uyarıları, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, hem sesli ve hem de ışıklı olarak yapılır:

a) İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi değildir.

b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece ışıklı uyarı cihazları kullanılmasına izin verilir.

(4) Tahliye uyarı sistemlerinin, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, yapının tamamında devreye girmesi gerekir:

a) Yapısı itibarıyla tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda, başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelerde uyarı sistemleri devreye girer. Böyle bir halde, binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için, uyarı sistemi, diğer bölgelerde kademeli olarak devreye sokulacak şekilde tesis edilir.

b) Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri sebeplerle kendi başlarına dışarı çıkamayacak kişiler bulunan binalarda, sadece bu kişilerin bakımları ve binadan tahliyeleri ile görevli personele yangın uyarısı verilmesine izin verilir.

(5) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte
ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bolumler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir. Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en cok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren sistemi konulması gerekli değildir.

(7) Aşağıda
belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:

a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,

b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda,

c) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda.

Bilgi :
Yapı yüksekliği tanımı : Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir.

(8) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum uyarıları için kullanılır. Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir.

BEŞİNCİ KISIM - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarım İlkeleri

MADDE 83 – Kablolar

 
(1)Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;  
 
a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının

b) İtfaiye ve yangın mucadele ekiplerine haber vermek icin kullanılan kabloların bina icerisinde kalan kısımlarının,

c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının,

ç) Butun yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının, yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.

(2) Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların, ilgili standartlara uygun olarak deneye tabi tutulmuş ve sertifikalı olması gerekir.

(4) Yangın alarm sistemi kablolarının, sistemin sağlıklı ve guvenilir çalışmasını sağlayacak şekilde yangın algılama, kontrol ve uyarı ekipmanı üreticilerinin spesifikasyonlarına uygun tipte olması ve elektriksel gurultu ve benzeri etkilerden korunacak şekilde, diğer sistemlerden ve enerji taşıyan kablolardan ayrılarak tesis edilmesi gerekir.ONUNCU KISIM - BİRİNCİ BÖLÜM
Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler

MADDE 138- Mevcut yapılara ilişkin uygulama


(1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet halindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan sağlık amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları, anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, yetiştirme yurtları, eğlence yerleri ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu Kısım hükümleri uygulanır.

(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir.

MADDE 143- Algılama veya uyarı sistemi

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre binada algılama sistemi yapılmasının şart olduğu hallerde, algılama veya uyarı sisteminin ana paneli binanın tamamına hizmet verecek şekilde, bina sahibi veya kat malikleri tarafından
yaptırılır.

ONUNCU KISIM - İKİNCİ BÖLÜM
Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Özel Hükümler

MADDE 161- Algılama ve uyarı sistemi


(1)  Mevcut yapılarda uyarı sistemi için 75 inci madde uygulanır.

(2) 75 inci maddenin algılama sistemine ilişkin hükümleri, mevcut yapılardan konaklama amaçlı binalar, kurum binaları, büro binaları, mağazalar, çarşılar ve toplanma amaçlı yapılar hakkında da uygulanır.

!!!!! Madde 75’te uyarı sistemi ile ilgili herhangi bir konu geçmemektedir :)

MADDE 162- Kablolar

(1) Mevcut binalarda, elektrik tesisatı yenilenecek ise, 83 uncu maddede belirtilen ozellikte kablolar kullanılır.

TÜRKİYE SAĞLIK YAPILARI ASGARİ TASARIM STANDARTLARI KILAVUZU 
6. GENEL HASTANE

6.30 Elektrik Standartları

MADDE 6.30.1 Genel


Bu tür standartların gerekli görüldüğü hallerde, kondüktörler, kontroller ve sinyal cihazları dâhil tüm elektrikli gereç ve donanımaların, TSE standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak kurulması ve sınıflandırma kurumlarının mevcut standartları veya diğer benzeri belirlenmiş standartlara uygun olması gerekir.

MADDE 6.30.8 Yangın Alarmları

Tüm sağlık tesislerinde Yangın Yönetmelikleri’ne ve TSE standartlarına uygun bir yangın alarm sisteminin olması gerekir.


Tüm hastanelerde Intelligent yangın ihbar sistemleri kullanılarak, yangın bilgisi lokal olarak tespit edilecektir. Yangın anında yangın ihbar santralinden gelen bilgi ile acil anons sisteminin devreye girerek anons yapması, bütün otomatik kapıların açık konuma getirilmesi, yangın damperlerinin kapatılması asansörlerin en yakın kata getirilerek kapılarının açılması sağlanacaktır.

EĞİTİM YAPILARI ASGARİ TASARIM STANDARTLARI KILAVUZU 6. TEKNİK TESİSAT STANDARTLARI
ELEKTRİK TESİSAT STANDARTLARI
GÜVENLİK VE ACİL DURUM STANDARTLARI

*YARALANMA VE ZEHİRLENME


Kolay görülebilen yerlere acil durum talimatları asılmalı, acil durum alarmı ve acil çıkış yönlendirme levhaları kullanılmalıdır.


ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME
2.A. MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ


Yayın ve Anons Tesisatlarında kullanılacak olan tüm malzemeler; ISO 900, CE, EN gibi STANDART’ lara uygun olacaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ACİL ANONS SİSTEMİ 2019 BİRİM FİYAT TARİFLERİ

833-1000 ACİL ANONS SİSTEMLERİ FİYAT TARİFLERİ

833-1100 Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi

833-1200 Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu
833-1300 Güç Amfileri

833-1410 Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiye Paneli833-1450 Tavan Hoparlörü
833-1460 Duvar Hoparlörü833-1500 Güç Kaynağı Ünitesi


Bundan sonraki yazımızda" CEN/TS 54-32 doğrultusunda Sesli Alarm Sistemlerinin Planlama, Tasarım, Montaj , Devreye Alma , Kullanım ve Bakım Yöntemleri"  anlatılacaktır.  
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt