×

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi Yayınlandı !

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı
Genel Teknik Şartnamesi Yayınlandı !


Sabri Günaydın 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile  çok uzun zamandır   devam eden çalışmalarımız, toplantılarımız  ve   sektörel olarak  yapılan toplantılar, alınan görüşler   sonrasında; güncel standartlar ve  teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenlenmiş  "Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi " 23 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede (R.G. No: 31343)  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız   Yüksek Fen Kurulu Başkanı Sn. Ertan Yetim’e , bu çalışmada  Bakanlığımızda önder olan   Sn. Murat Uzunbel’e ,  Bakanlığımızda bu çalışmaya emeği  geçenlere , “ETP  Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Çalışma Grubumuz üyelerine;  Ülkemiz ve sektörümüz için standartlar doğrultusundaki değerli yaklaşımları  ve görüşleri için  içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu şartname yapı sektörümüzde kablolar ile ilgili tasarım ve uygulamada tüm yapılarda  kullanılacak,  ilgili güncel standartlar   doğrultusunda düzenlenmiş , can  güvenliği, yangın güvenliği  açısından   çok önemli bir şartnamedir. 
 
23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31343
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK
ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) İkinci bölüm Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatında yer alan “2.17. Kablolar”, “2.18 Uygunluk Kriterleri”, “2.19 İlgili Standartlar” maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Üçüncü bölüm Zayıf Akım Elektrik Tesisatında yer alan “3.26. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi” ve “3.27. Genel Yayın (Seslendirme) ve Anons Sistemi” maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Altıncı bölüm Dizel Elektrojen (Jeneratör) Grubu Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.
ç) Ek-2’de yer alan on ikinci bölüm Kablolar Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
d) Ek-3’te yer alan yirmi birinci bölüm Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
e) Ek-4’te yer alan yirmi ikinci bölüm Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706
9- 1/12/2019 30965
10- 12/3/2020 31066
11- 25/11/2020                    31315 (Mükerrer)

 


21.
  ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİİçindekiler 

21. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi    
21.1 Kapsam    
21.2. Tanımlar    
21.3 Genel Özellikler    
21.4 Acil Kaçış Aydınlatması    
21.4.1 Kaçış Yolu Aydınlatması    
21.4.2 Açık Alanlarda Acil Aydınlatma    
21.4.3 Yüksek Riskli Tehlikeli Alanlarda Acil Aydınlatma    
21.5 Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sisteminde Yerleştirme Esasları    
21.6 Acil Durum Aydınlatma Armatürleri    
21.7 Acil Durum Yönlendirme İşaretleri    
21.8 Elektrik Tesisatı    
21.9 Muayene, Test ve Kayıtlar    
21.10 Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sisteminin Kabulü    
21.11 Standartlar    


21. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

21.1 Kapsam


Normal aydınlatma sisteminin, yangın, deprem, sabotaj, su baskını, elektrik arızası gibi nedenlerle devre dışı kalması sonucu, bina karanlıkta kaldığında, üzerindeki yazı veya grafik gösterimlerle çıkış noktalarını veya güzergahlarını göstermek ve çıkış noktaları ulaşım güzergahlarını aydınlatmak amacıyla kullanılacak olan Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemlerinin planlanması, tasarımı, kurulumu, devreye alınması, kullanımı, bakımını kapsar.

21.2. Tanımlar

Acil Aydınlatma: Normal aydınlatma sisteminin devre dışı kalması durumunda öngörülen aydınlatmadır.
Acil Kaçış Aydınlatması: Acil bir durumda insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlarken, potansiyel tehlikelere müdahale ve ilkyardım yapılmasına imkân sağlayan acil aydınlatmadır.
Kaçış Yönlendirme Aydınlatması: Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli bir şekilde boşalması amacıyla, kaçış yönünü açıkça göstererek, insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan acil aydınlatmadır.

Açık Alan Aydınlatması: Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan diğer bölümler, 60 m²’den büyük bölgeler ve toplanma bölgeleri için öngörülen aydınlatmadır.
Yüksek Riskli Çalışma Alanı Aydınlatması: Acil bir durumda, tehlikeli bir işlem veya durumun oluşabileceği yerlerde bulunan kimselerin güvenliği için yapılan ve bazı sistemler için kullanıcılarına uygun devreden çıkarma işlemlerine olanak tanıyan aydınlatmadır.

21.3 Genel Özellikler 

 Normal aydınlatma sisteminin, yangın, deprem, sabotaj, su baskını, elektrik arızası gibi nedenlerle devre dışı kalması sonucu,  bina karanlıkta kaldığında, üzerindeki yazı veya grafik gösterimlerle, çıkış noktalarını veya güzergâhlarını göstermek ve çıkış noktaları ulaşım güzergâhlarını aydınlatmak amacıyla kullanılacak olan Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,  TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarında belirtilen hükümlere uygun olacaktır.

Acil aydınlatma süresi, en az 60 dakika olmak üzere, projesinde belirtilen süre kadar olacaktır. Ancak, kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde süre en az 120 dakika olacaktır.

Tehlike riski yüksek olan bölgelerde, risk devam ettiği sürece, acil aydınlatma sağlanmalıdır.

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, acil aydınlatma ve yönlendirme, kendinden beslemeli (bataryalı)  acil aydınlatma armatürleri ile sağlanmalıdır.

 Kullanıcı yükünün 200’den fazla olduğu veya acil aydınlatma cihazı 100’ den fazla  olan binalarda merkezi izleme yapılması test ve bakım çalışmalarını  kolaylaştıracak, sistemin sürekli çalışır halde tutulmasını garanti altına alacaktır

21.4 Acil Kaçış Aydınlatması

21.4.1 Kaçış Yolu Aydınlatması


 Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, her kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler, zemin katta merdiven başından aynı kattaki binanın son çıkışına götüren yollar ve son çıkış, kaçış yolunu oluşturmakta olup; acil durumlarda aydınlatılması zorunludur.

İki metre genişliğine kadar olan kaçış yollarında, kaçış yolunun merkez hattı boyunca, döşeme seviyesi üzerinde, herhangi bir noktada acil aydınlatma seviyesi en az 1 Lux olacaktır.

En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40’dan fazla olamaz.

Kaçış yolu aydınlatma seviyesinin  %50’sine 5 saniye içerisinde, tamamına 60 saniye içerisinde ulaşılmalıdır. 
Tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az 60 dakika olmalıdır.

21.4.2 Açık Alanlarda Acil Aydınlatma

Kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan alanlar, 60 m²'den daha büyük alanlar ve toplanma bölgelerinde; alanın  0,5 metrelik kenar kısmı hariç, döşeme seviyesi üzerinde  yatay  aydınlatma şiddeti en az 0,5 Lux olacaktır.

Acil aydınlatma seviyesi açısından olması gereken değerin %50'si 5 saniye içinde, tamamı ise 60 saniye içinde sağlanmalıdır. Tahliye amaçlı acil aydınlatma süresi en az 60 dakika olmalıdır.

İlkyardım teçhizatı, yangın alarm, yangın söndürme, yangın dolabı ve yangın uyarı butonu gibi cihazlar kaçış yolu veya açık alan içinde değilse döşeme seviyesinde aydınlatma şiddeti en az 5 lux olmalıdır.

21.4.3 Yüksek Riskli Tehlikeli Alanlarda Acil Aydınlatma
 
Elektrik kesildiğinde kapatılarak devreden çıkarılması gereken cihazlar, enerji dağıtım, üretim ve endüstriyel proses kontrol odaları veya kazan, kimyasal banyo, hareketli makine, elektrik kesildiğinde derhal durmayan konveyör vb. riskli ve tehlikeli alanlarda ve kasa dairesi gibi önem arz eden mahallerde acil aydınlatma seviyesi 15 Lux’ten az olmamak üzere normal aydınlatma seviyesinin %10’undan az olmamalıdır. 

Yüksek riskli ve tehlikeli bu alanlarda acil aydınlatma seviyesi değerlerine 0,5 saniye içerisinde ulaşılmalı ve risk devam ettiği sürece acil aydınlatma sürekli sağlanmalıdır.

Pervane, torna vb. hareketli makinelerin duruyormuş gibi görünmesine yol açan stroskobik etki oluşmamalıdır.

21.5 Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sisteminde Yerleştirme Esasları

Ana çıkış kapısı ile kaçış yolu üzerinde bulunan diğer çıkış kapılarının üstünde yönlendirme işareti olmalı ve montaj yüksekliği en az 2 metre olmalıdır.

Son çıkış kapısının dışında, tahliyenin yavaşlamaması ve binadan çıkanların karanlıkta kalmaması için aydınlatma cihazı olmalıdır.

Koridorlarda acil aydınlatma, koridorun sonundaki kapının üzerinde yönlendirme işareti olmalıdır.

Koridorların dönüş noktalarında aydınlatma cihazı ve yönlendirme işareti olmalıdır.

Koridorların kesişme noktalarında, farklı yönlerden gelenlerin çarpışmasını önlemek için aydınlatma cihazı ve bu noktaya ulaşınca bir yönlendirme işareti görülmelidir.

Her ışıksız yönlendirme işaretinin yanında bir acil aydınlatma cihazı olmalı ve cihazın işarete olan yatay uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

Döşeme seviyesinin değiştiği yerlerde acil aydınlatma cihazı olmalı ve gölge oluşmasını engellemek için, cihaz döşeme seviyesinin düşük olduğu tarafa yerleştirilmelidir.

Merdivenlerde ve yürüyen merdivenlerde acil aydınlatma cihazı bulunmalı, cihaz merdivenin gölgesi oluşmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Yangın söndürme dolabı ve cihazının bulunduğu yerlerde acil aydınlatma cihazı bulunmalı ve cihazın bunlara yatay uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

Yangın alarm butonunun bulunduğu yerlerde acil aydınlatma cihazı olmalı ve cihazın butona yatay uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerde acil aydınlatma cihazı olmalı ve cihazın ilk yardım teçhizatına yatay uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

İlk yardım odalarının kolay bulunması için kapısında ve oda içinde acil aydınlatma cihazı olmalıdır.

Asansörlerin içinde acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.

Bina yerleşim şemasının bulunduğu yerlerde, acil aydınlatma cihazı olmalı ve cihazın bu yere yatay uzaklığı en fazla 2 metre olmalıdır.

Engelli tuvaletleri ve 8m²’den büyük tuvaletlerde acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.

Tehlikeli ve riski yüksek alanlarda acil aydınlatma yapılmalıdır.

Elektrik üretim, dağıtım ve kumanda odalarında acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.

Bina içinde bulunan kapalı garajlarda ve yaya yollarında risksiz bir tahliye için acil aydınlatma cihazı bulunmalıdır.

21.6 Acil Durum Aydınlatma Armatürleri

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri,  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,  Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, TS EN 60598-2-22 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olmalıdır.

Acil aydınlatma armatürlerinde bulunan acil lamba/lambaları ve kontrol birimlerini çalıştırmak için kullanılan lamba kontrol düzenleri TS EN 61347 serisi standartlara uygun olacaktır.

Sürekli yanan modellerde lamba, şebeke gerilimi varken yanacak, şebeke gerilimi kesildiğinde yanmaya devam edecektir. Topluma açık çarşı, alışveriş merkezi, otel vb. binalarla sinema, tiyatro, eğlence merkezi vb. yoğun kullanımı olan mekânlarda bu tür çalışma modu seçilmelidir.

Bağımsız (kendinden beslemeli) acil aydınlatma armatürlerinde, en az dört yıllık normal çalışma süresini sağlamak üzere tasarlanmış bataryalar kullanılmalıdır.

Acil aydınlatma armatür bataryaları;  nikel kadmiyum veya nikel metal hidrür bataryalar olmalıdır.

Bağımsız acil aydınlatma armatürlerinde; bataryalar ve doldurma cihazları, acil aydınlatma armatürü veya uzaktan kumanda kutusu içinde bulunmalıdır.

Bataryaların üzerinde imalat yılı gerilim ve akım değerleri yazılı olacaktır.

Acil aydınlatma armatürü üzerinde, bataryanın şarj durumunu gösteren yeşil renkli LED gösterge olacaktır.
Merkezi bataryalar TS EN 50171 standardına uygun olmalıdır.

Acil aydınlatma dönüştürme kitleri, TS EN 61347 serisi standartlara uygun olacaktır.

21.7 Acil Durum Yönlendirme İşaretleri

Acil durum yönlendirme işaretleri, Sağlik ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, TS ISO 3864-1 ve TS EN ISO 7010 standartlarına uygun, yeşil zemin üzerine beyaz renkli, yangın emniyeti uyarı işaretleri ise kırmızı zemin üzerine beyaz renkte işaretler olmalıdır.

Engelliler için, sesli/ışıklı yönlendiriciler sisteme entegre edilmelidir.

Acil durum yönlendirme işaretleri, acil durum aydınlatma armatürüyle birlikte kombine olarak veya harici olarak aydınlatılan yönlendirme işaretleri, zeminden en az 2 metre yüksekliğe monte edilmelidir.

Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek, hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulunmamalı, işaretler hem normal aydınlatma, hem de acil aydınlatma durumlarında kaçış yolu üzerinde tüm erişim noktalarından görülebilir olmalıdır.

İşaretin üzerinde herhangi bir noktada aydınlatma şiddeti 2 cd/m²’den daha az olmamalıdır. İstenen değerin %50’si 5, tamamı 60 saniye içinde sağlanmalıdır.

Aynı renkteki bölümlerin en az ve en fazla aydınlatılan bölümleri arasındaki aydınlatma şiddeti oranı 1/10’dan daha fazla olmamalıdır. 

Beyaz ve yeşil bölümler arasındaki aydınlatma şiddeti oranı 5/1'den daha az, 15/1'den daha fazla olmamalıdır. Yeşil zemin, işaret alanının  en az %50’sini kapsamalıdır.

Acil durum yönlendirme işaretlerinin azami görünebilme uzaklığı; içeriden aydınlatılan işaretler için, işaret yüksekliğinin 200 katı, dışarıdan aydınlatılan işaretler için, 100 katı olmalıdır.

Acil durum yönlendirme işareti yüksekliği en az 15 cm olmalıdır.

21.8 Elektrik Tesisatı

Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemine ait elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve yürürlükteki TSE standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Cihazların şebeke bağlantıları herhangi bir anahtardan geçmeden yapılmalı ve şebeke fazı aynı bölgede bulunan normal aydınlatma armatürler ile aynı faz olmalıdır.

Bağımsız tip, kesintide yanan acil aydınlatma armatürlerinin bağlantı kabloları normal aydınlatma tesisatı ile aynı tipte olmalıdır.

Merkezi bataryadan beslenen Acil Durum Aydınlatma Sistemlerinde kullanılacak kablolar aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

-Kablolar, tahliye planına göre LSOH/FR (Low Smoke Zero Halogen-Fire Resistant / min. 60 dakika) olacaktır. 

-Gerilim düşümü hesapları doğrultusunda, uygun  kesit alanlı kablo kullanılacaktır. Satın alınacak sisteme ve cihazlara göre, kablo kesiti ve tipinin kontrolü yapılacak ve üretici tavsiyeleri de dikkate alınmak suretiyle yapı denetim teşkilatına onaylatılacaktır. 

-Yangına dayanıklı kabloların, yangına maruz kaldığında işlevini, devrenin bütünlüğünü sürdürecekleri süre(P…veya PH…) özel teknik şartnamesinde belirtilecektir. Kabloların belirtilen sürede işlevini, devrenin sürekliliğini TS EN 50200,TS IEC 60331-21 veya ilgili güncel standartlara uygun sürdürecekleri deneyleri, akredite bir laboratuvarda yapılmış olacaktır.

21.9 Muayene, Test ve Kayıtlar 

Planlı olarak yapılan test ve bakım raporlarının sonucu bir kayıt defterinde tutulmalıdır. Kayıt defterine sistemin devreye alınması, periyodik bakım ve test sonuçları, arıza durumunda yapılan müdahaleler, tarihler ve ilgili personel bilgileri işlenmelidir.

Günlük kontrol, merkezi batarya üniteli sistemler için yapılır ve merkezi batarya üzerindeki ışıklı göstergeler izlenerek, normal durumda olup olmadığı kontrol edilir.

Aylık test, her bir cihaz için yapılmalıdır. Cihazın besleme gerilimi kesilerek, aydınlatma ve yönlendirme cihazlarının çalışır ve görünür olduğu test edilir. Bu süre sonunda cihaza tekrar besleme gerilimi verilir ve şarj göstergeleri kontrol edilerek bu durumun teyidi alınır.

Yıllık test, aylık test ile aynıdır. Cihazların gereken süre kadar devrede kalıp kalmadığı kontrol edilir. Bu süre sonunda tekrar besleme gerilimi verilir ve şarj göstergeleri kontrol edilerek bu durumun teyidi alınır.

21.10 Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sisteminin Kabulü

Kabulde; sistemin şartnameye, proje ve standartlara göre yapılmış olup olmadığı kontrol edilecektir.

21.11 Standartlar

TS EN 1838 Aydınlatma Uygulamaları-Acil Aydınlatma

TS EN 50172 Acil Kaçış Aydınlatma Sistemleri

TS EN 50200 Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu kabloların yangına karşı dayanıklılığı için deney metodu

TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)

TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri-Genel Kurallar ve Deneyler

TS EN 60598-2-22 Aydınlatma Armatürleri- Acil Aydınlatma Armatürleri

TS EN 61347-1 Lamba Kontrol Düzeni- Genel ve Güvenlik Özellikleri

TS EN 61347-2-2 Lamba Kontrol Düzeni - Flamanlı Lambalar İçin da veya aa Beslemeli Elektronik İndirici Dönüştürücüler

TS EN 61347-2-7 Lamba Kontrol Düzeni - Acil Aydınlatmada kullanılan (bağımsız) bataryadan beslenen Elektronik Kontrol Düzeni için özel kurallar

TS EN 61347-2-8 Lamba Kontrol Düzeni - Floresan Lambalarla Kullanılan Balastlar

TS EN 50171 Merkezi Güç Besleme Sistemleri

TS EN 62034 Bataryadan beslenen acil kaçış aydınlatması için otomatik deney sistemleri

TS ISO 3864-1 Grafik semboller - Emniyet ile ilgili renk ve işaretler - bölüm 1: İş yerleri ve halka açık alanlardaki emniyet işaretleri için tasarım prensipler

TS EN ISO 7010 Grafik semboller - Güvenlik renkleri ve güvenlik işaretleri -Tescil edilmiş güvenlik işaretleri


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt