×

ETP Mühendisler İçin Mesleki Etik Davranış İlkelerimiz 2023 Yılında Güncellendi !ETP Mühendisler İçin Mesleki Etik Davranış İlkelerimiz
2023  Yılında
Güncellendi ! 


ETP Etik Kurulu, ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu 
Ali Uyar , Hayri Aydın 

Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri, toplumsal ahlak, zenginlik ve huzur ile doğrudan ilişkilidir. Teknolojik gelişme ve ahlak iç içe olmadan gelişmenin gelmediğini (ve gelemeyeceğini) biliyoruz. Bugün artık batıda, mühendislerden sadece teknik, akademik, yönetmelikler ve standartlar konusunda yetkinlik istenmiyor. Aynı zamanda meslek etiğine uyma ve etik dışı davranışlara karşı tavır geliştirmesi konusunda da yetkinlik ve etkinlik isteniyor. Resmi ve idari bir örnek mi? İşte PD.CEN/TS17834:2022. Artık toplumsal yaşam, ahlak, ekonomi ve üretim ilişkileri hepsi bir arada, iç içe ele alınıyor.

Günümüzde alanımıza giren mühendislik konularının hemen hepsi çevreye duyarlı ve sürdürülebilir büyüme yönünde gelişmektedir. Burada etik değerlere bağlı davranışların gerekliliği öne çıkmakta ve toplumsal değerlerin, bilim ve sanatın gözetilmesi ve yükseltilmesi önem arz etmektedir.

2018 yılından beri ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu olarak, yukarıda belirttiğimiz bakış açısıyla, ETP Mühendisler için Meslek Etik Davranış İlkelerini oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. İlk olarak çalışma grubumuz meslek etiği konusunda detaylı bir anket yaptı. Anketin sonuçlarını, konuyla ilgili araştırmalarımız ile birleştirerek 21.10.2019 tarihinde ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri’mizi oluşturduk ve web sayfamızda duyurduk. 

2019 yılında yayınlanan ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri’ miz için lütfen tıklayınız. 

2022 yılında  Kasım ayı  içerisinde  güncellenen ETP Etik Kodlarımız için lütfen tıklayınız. 


ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu  olarak 2023 yılı Ocak ayında  2022  yılında yayınladığımız  kodlarımızda   yatığımız güncellemler aşağıdadır. 

 
ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri
05.01.2023 
Mühendis olarak verdiğimiz kararlar ile can ve mal güvenliğini sağladığımız kadar, çevreyi, toplumu ve çalıştığımız kurumların saygınlığını da etkiliyoruz. İnsan hakları ve hukuktan sorumlu olduğumuzun bilinci ile meslek etiği ilkelerine tam uymanın önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten biz mühendisler olarak beyan ederiz ki:

Madde-1. Bilim, sanat ve mühendislik konularında yaptığımız çalışmalarda uzmanlığımızı toplum çıkarı ve çevreye duyarlı sürdürülebilir gelişme yönünde kullanırız. Önerdiğimiz çözümlerin çevreye en az zarar veren seçenekleri içermesine özen gösterir, insanlık için faydalı çalışmalar içinde oluruz.

Madde-2. Tasarım, uygulama ve işletme konusunda can güvenliği ve toplum sağlığını her şeyin üstünde tutarız. Güvenlik, hizmet kalitesi ve devamlılığı ve enerji verimliliği açısından sorun oluşturabilecek durumlara karşı gereken tüm önlemleri alırız. 

Madde-3. Din, dil, ırk, milliyet, siyasi görüş, inanç, kültür, görünüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi hiçbir konuda ayrımcılık yapmaz, taraflara fırsat eşitliği sağlar, herkese adil ve saygılı davranırız.

Madde-4. İlgili ülkenin yasalarına uygun olarak, hiçbir aşamada, hiç bir yerde çocuk işçi çalıştırılmasını kabul etmeyiz.

Madde-5. Kişi ve kuruluşların fikri mülkiyet ve telif haklarına saygı gösterir, izinsiz kullanmayız.

Madde-6.Tüm faaliyetlerimizde iş yaptığımız ülkelerin hukuk mevzuatına saygı gösteririz ve yasalara uyarız. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlerin içinde olmayız.

Madde-7. Ülkenin yerel gelenek ve göreneklerini gözetir, evrensel etikten kopmadan, yerele saygıya ve uyuma önem veririz.

Madde-8. Ne doğrudan ne de üçüncü taraf aracılığı ile rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, insan kayırma ve benzeri etik dışı davranışlar içinde bulunmaz, alet olmaz, desteklemez ve göz yummayız. Resmi görevde isek, bağış ve hediye kabul etmez ve vermeyiz. Ticari hayatta ise, bağış ve hediye alma/verme olayını, kanun, yönetmelik ve şirket kuralları ile sınırlı tutarız.

Madde-9. Yaşam boyu eğitim ve gelişim programlarına etkin olarak katılır, yenilikleri takip eder, tüm sektör paydaşları ile yakından çalışarak, topluma ve ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayacak çağdaş çözümleri üretmeyi ödev biliriz.

Madde-10. Gelişen teknolojiler doğrultusunda hazırlanacak, güncellenecek yönetmelik ve standart çalışmalarına görüş ve katkı vermeyi ödev biliriz.

Madde-11. Çalışmalarımızda güncel standartlara uyarız/uyulmasını talep ederiz. Standartların gerekli olduğunu tartışmayız. Ticari çıkar veya başka nedenlerle standartlara aykırı çalışma yapmayız.

Madde-12. Müşterilere, mahkemelere veya kurumlara sunduğumuz bilirkişi rapor, görüş ve bilgi notlarında, açık olur, eksik ve hatalı bilgi vermeyiz. Bağlamı içinde, gerçeğin bütününü ortaya koyarız. Bilirkişi raporlarının yönetmelikler ve güncel standartlarla uyum içinde olmasını görev biliriz. 

Madde-13. Müşteriyi dinler, istek ve ihtiyaçlarını anlar, olamayacak şeyler konusunda uyarır, olası seçenekler konusunda bilgi verir, yönetmelikler ve güncel standartlar doğrultusunda olabilecek en uygun teknik ve ekonomik çözümü sunarız. Müşteri ile dürüst diyalog içinde olur, koşulların gerektirdiği hallerde zor tavsiyeler vermekten kaçınmayız.

Madde-14.Teklif, sözleşme görüşmeleri ve anlaşmalarımızda güncel yasalar doğrultusunda, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinden ayrılmayız.

Madde-15. Mesleki ve teknik yetkinliğimiz dışındaki konularda yükümlülüğümüzü yerine getiremeyeceğimiz işi kabul etmez ve/veya bu konuda yardım alacağımız kaynağı açıkça göstererek belirtiriz.

Madde-16. Adil rekabete inanır, meslektaşlar arası ilişki ve rekabet durumunda rakiplerimize karşı saygılı ve meslek onurunu koruyacak şekilde davranırız. Haksız rekabeti kabul etmeyiz.

Madde-17. Ortak çalışma yapmak durumunda olduğumuz paydaşlar ile karşılıklı mesleki saygı, sorumluluk ve uyum içinde çalışır, meslek, etik ilkelerimize sahip çıkar, gerekirse uyarırız.

Madde-18. Çalışmalarımızda taraflara verdiğimiz gizlilik sözüne sadık kalır, müşteri, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilerin bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmayız.  Kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli düzenlemeleri yapar ve bu bilgileri koruruz.

Madde-19. Müşterilerle ve tedarikçilerle -tanımlanmış mali ilişkilerin dışında- herhangi bir kişisel menfaat ilişkisine girmeyiz. Tedarikçilere karşı hâkim konumumuzu kötüye kullanamayız. Tedarikçiler ile yapılan anlaşmalara sadık kalırız. Sadece ilgili firma, kurum, kuruluş tarafından onaylanmış tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarla çalışırız.

Madde-20. Çıkar çatışması durumunda tarafları bilgilendirir, şeffaf ve adil davranırız. İçinde bulunulan durumdan dolayı, doğrudan veya dolaylı şekilde çıkar sağlayabilecek ortaklık, firma ve/veya kişiler var ise, bunu tüm taraflara bildiririz.     

Madde-21. Sorumluluğumuz altında çalışanların hem kurum içi hem de müşterilerle olan ilişkilerde, etik ilkelere bağlı çalışmalarını gözetir, bunun için gerekli iç düzenlemeleri yaparız.

Madde-22. Verdiğimiz sözleri tutar, üstlendiğimiz sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getiririz

2023 yılında güncellenen ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri'mizi pdf olarak indirmek  için lütfen tıklayınız. 

Kodlarımızın açıklamaları için lütfen tıklayınız

Kodlarımızın İngilizce’si  "ETP Statements of Professional Ethical Code of Conduct for Engineers ‘ için lütfen tıklayınız. 

Gelişmeleri  Mühendislik Etiği Webinar‘ı ile paydaşlarımıza sunduk.Lütfen tıklayınız. 


"ETP Mühendislik İçin Mesleki Etik Davranış İlkelerimiz"  ilgilenen meslektaşlarımıza bir yol göstericidir, yön göstericidir. Gidilmek istenen limanı gösterir. Bu anlamda önemlidir.

Artık işverenler siz mühendislerden diploma yanında hangi etik kodlara bağlı olduğunuzu da soracaklar. Bugün Avrupa’da bu durum uygulanmaya başladı ve yayılıyor. Sizler, ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri Türkçe veya İngilizce metinlerini bu yönde serbestçe kullanabilirsiniz. 

Teknik, akademik, idari ve ticari alanda çalışan tüm mühendisler -özgür iradeleri ile - “ ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri’ne uymayı beyan ederler ise bu kişilerin isimlerini “ ETP Mühendislik Etiği Kodları Takipçileri” listesinde portalımızdan yayınlayacağız.

ETP Mühendislik Etiği uyum beyanınızı ve önerilerinizin  " etp.etik@etp.com.tr " e-posta adresimize gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla

ETP EtikKurulu, ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu Adına

Ali UYAR,  Hayri AYDIN
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt