×

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yazı Dizisi-14
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Yazı Dizisi-14
65) Veri sorumlusunun Hangi Süre İçerisinde Kurula Cevap Vermesi Gerekir?

Veri sorumlusu talep edilen bilgi ve belgeleri Kurula onbeş gün içinde göndermek zorundadır.
66) Kurul Her Türlü Belgeyi Veri Sorumlusundan İsteyebilir mi?

Veri sorumluları, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve belgeleri Kurula göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.
67) Kurul Hangi Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermelidir?

Kurulun, altmış günlük süre içinde ilgili kişiye bir cevap vermesi öngörülmüştür.
68) Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse Ne Olur?

Kanunda Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren
altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı
hükme bağlanmıştır.

69) Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Hangi Süre İçinde Yerine Getirilir?

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

70) Kurul İlke Kararı Alabilir mi?

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak Kurul bu konuda ilke kararı alır ve yayımlar.
71) Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi Var mıdır?

Kanunda telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde,
Kurula veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır.
Kaynak : Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 
Konu ile ilgili KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından bir çok rehber yayın hazırlanarak yayınlanmıştır.“100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”   bu yayınlardan biridir.  Bu rehber yayını  Elektrik Tesisat Portalımızda sektörümüzü bilgilendirmek için  bölüm bölüm yayınlıyoruz. Yayınına izin veren "Kişisel Verileri Koruma Kurumuza”  teşekkür ederiz.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt