×

Karikatürlü Felsefe Notları-9Karikatürlü Felsefe Notları

Komünist Manifesto (Communist Manifesto)
Friedrich Engels, Karl Marx


Hazırlayan ve  Derleyen:  Erdemir Toykan


Friedrich Engels, Karl Marx
Resim ve İngilizce Kaynak (existentialcomics)

Frightful: Korkunç                                           League:  Dernek, birlik, lig                   Demand: Talep, istek
Promise: Söz vermek                                      Brillant: Parlak, görkemli                    Addition: İlave
Unite: Birlik                                                      True: Gerçek, doğru


 
The writing of the Communist Manifesto isn't too far off this. After being tasked  (görev) with writing it, Marx procrastinated  (erteleme hastalığı), dragged  (sürümek) his feet, and even worked on other stuff (şey,madde) as the deadline  (son tarih) approached (yaklaşmış). In his personal life, Marx was known for chain  (silsile) smoking, heavy drinking, and generally not a very healthy lifestyle. He would do things like go on pub crawls  (bar bar dolaşıp içki içmek), where he drank one beer at each pub on a certain street, and then threw (atmak) rocks  (taş) at the lamp posts at the end of the street. I guess there were like 15 pubs, so yeah, he was a bit of a drinker. The final draft of the manifesto was written entirely  (tamamıyla) by Marx, despite  (rağmen) Engels being given a coauthor  (ortak yazar) credit. By Engel's own admission   (itiraf, giriş), pretty much all of the ideas came from Marx as well, so it isn't super clear what he did aside  (ayrı ) from buy the drinks. "A Frightful Hobgoblin" was the original English translation (çeviri) of "A Spectre" (Hayalet (bir filim)) of the iconic (kalıcı görüntü, ikonik) opening line (A spectre is haunting  (can sıkıcı, unutulmaz) Europe - the spectre (hayalet) of communism). So Marx didn't actually write that in German (he used the German word Gespenst, which is closer to Spectre or Ghost (hayalet))

(Kaynak: Komunist Manifesto, Karl Marx , Friedrich Engels (Cumhuriyet Gazetesi)(Can yayınları) (özetlenerek alınmıştır)

Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünist Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 şubatında tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın küçük bir basım evinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin sahnesine çıkışın ilk ciddi işareti olan Komünist Manifesto, yayınlandığı günden bugüne değin en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olarak kalmadı, tarihteki bütün komünist ve sosyalist partilerin programlarını oluşturdu; dünyanın ve milyonlarca insanın yaşamını değişmesinde büyük rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, dönemin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derin, çözümleyişindeki gözü peklilik ve üslubun gücü bakımından, Manifesto’yla kıyaslanabilecek metin çıkaramadı.Avrupa’ya bir heyahula korku salıyor. Komünizm heyulası. Papa’sından Çar’ına, Metternich’inden Guizot’suna, Fransız Radikallerinden Alman polislerine, kocamış Avrupa’nın tekmil güç odakları, bu heyulayı dualar ve tütsülerle kovmak için kutsal bir bağlaşmada el ele vermiş bulunuyorlar.

•Komünizm daha şimdiden Avrupa’nın bütün devletlerince başlı başına bir güç olarak kabul görmüş bulunmaktadır.

• Komünistlerin, görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açıktan açığa tüm dünyanın gözlerinin önüne sermelerinin, bu Komünizm heyulası masalına doğrudan doğruya bir parti manifestosuyla yanıt verme zamanı gelmiştir.
Çeşitli uluslardan Komünistler işte bu amaçla Londra’da bir araya gelmişler ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, ve Danca yayımlamak üzere manifestoyu kaleme almışlardır.
 
Burjuvazi: Toplumsal üretim araçlarının sahibi olan ve ücretli emekçi çalıştıran modern kapitalist sınıf.

Proleterler: Hiçbir üretim araçlarına sahip olmadıkları için ancak iş gücülerini satarak yaşayabilen modern ücretli emekçiler sınıfı.
 
• Toplumun tarih öncesi, yazılı tarihten önceki toplumsal örgütlenme 1847 yıllarında bilinmiyordu. Haxthausen bu yıl Rusya’da ortak mülkiyet bulunduğunu ortaya çıkardı. Maurer bütün eski Germen boylarının tarihte yola çıktıkları toplumsal temelin ortak toprak mülkiyeti olduğunu kanıtladı. Hindistan’dan İrlanda’ya kadar her yerde köy topluluklarının toplumun ilkel biçimi olduğunu ya da olmuş olduğu anlaşıldı. Bu ilkel toplulukların dağılıp gitmesiyle birlikte, önce farklı ve en sonunda uzlaşmak karşılıkta sınıflara ayrılmaya başlar.

• Burjuvazi, tarihsel olarak, son derece devrimci bir rol oynamıştır. Burjuvazi, yönetimi ele geçirdiği her yerde, feodal, ataerkil, ve kırsal ilişkiler son vermiştir.

•  Burjuvazi insanoğlunun kişisel değerini değişim değerine dönüştürmüş ve onca kazanılmış özgürlüğün yerine o tek vicdansız özgürlüğü, Serbest Ticareti getirmiştir. Sözün kısası, dinsel ve siyaset aldatmacıların perçesi altına gizlenen sömürünün yerine çırılçıplak, utanmasız, dolaysız, acımasız sömürüyü geçirmiştir.

• Komünistler, öteki işçi sınıfı partilerden yalnızca şu noktalarda ayrılırlar. 1) Farklı ülkelerin proleterlerinin kendi ülkelerinde ki savaşımlarında, her türlü ulusallıktan bağımsız olarak, tüm proleterlerin ortak çıkarlarını öne çıkarır. 2) İşçi sınıfının burjuvaziyle savaşımının geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişim aşamalarında, her zaman ve her yerde bütün bir hareketin çıkarlarını temsil ederler.

• Fransız Devrimi feodal mülkiyetin yerine burjuva mülkiyetini geçirmiştir.

• Komünizmin ayırt edici özelliği, mülkiyete son vermek değil, burjuva mülkiyetine son vermektir. Komünistlerin kuramı özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıdır.

• Komünizm, toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun kılmaz, böylesi bir mülk edinme yoluyla başkalarının emeğini boyundurluk altına alma gücünden yoksun kılar.

• Her ne kadar alınacak önlemler ülkelere göre değişiklik gösterse de, aşağıdaki önlemler çok genel olarak uygulanabilecektir:

1.    Toprak mülkiyetinin kaldırılması, her türlü toprak gelirinin kamu yararına kullanılması

2.    Ağır bir artan oranlı vergi

3.    Her türlü miras hakkının kaldırılması

4.    Tüm göçmen ve asilerin mülküne el konması

5.    Kredilerin, devlet sermayesiyle işletilen ve kesin bir tekel uygulayan bir ulusal banka aracılığıyla devlet elinde toplanması

6.    Haberleşme ve ulaştırma araçlarının devlet elinde toplanması

7.    Devlete ait fabrikaların ve üretim araçlarının çoğaltılması, çorak toprakların tarıma elverişli duruma getirilmesi.

8.    Herkes için eşit iş taahhüdü. Özellikle tarımda sanayi orduların oluşturulması.

9.    Tarımın sanayi işletmeleriyle birleştirilmesi. Bütün ülkede daha dengeli bir nüfus dağılımı sağlanarak kent ile köy arasındaki ayrımın kaldırılması.

10.    Tüm çocuklar için devlet okullarında parasız eğitim. Çocukların fabrikalarda çalıştırılmasına son verilmesi.
 
• Bütün ülkelerin işçileri birleşin.

• Komünist Manifestosu: Burjuvalar ve Proleterler, Proleterler ve Komünistler, Sosyalist ve Komünist Literatür, Gerici Sosyalizm (Feodal, Küçük Burjuva,  Eleştirel-Ütopyacı Sosyalizm, Alman Sosyalizmi), Komünistlerin Günümüzdeki Çeşitli Muhalefet Partileri Karşısındaki Tutumu.Karl Marx :(1818, Trier - 14 Mart 1883, Londra). 19. yüzyılda yaşamış Yahudi asıllı Alman filozof, politik ekonomist, bilimsel sosyalizmin kurucusu. Bir müddet gazetecilik de yapan Marx, iktisâdî ve beşerî konularda eleştirel fikirler ve tespitler ortaya koymuştur.

* Marx'ın ekonomi alanındaki çalışmaları, günümüzde emeği, emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturdu. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir. En bilinenleri Komünist Manifesto (1848) ve Kapital (1867-1894) olmak üzere hayatı boyunca sayısız kitap yayınladı. Karl Marks hakkında en fazla eser yazılan kişiler listesinde ilk sırada yer almaktadır.

*Marx, Genç Hegelcilerin felsefe düşünceleri ile ilgilendiği Bonn ve Berlin Üniversiteleri'nde öğrenim gördü. Tarihsel materyalizm üzerinde çalışmaya başladı. 1843'te diğer radikal gazetelerde yazmaya başlayacağı ve kendisinin ömür boyu dostu ve çalışma arkadaşı olacağı Friedrich Engels ile tanışacağı Paris'e taşındı. Birinci Enternasyonal'de önemli bir figür haline geldi.

*Marx'ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkındaki teorileri -bir bütün olarak Marksizm- insan toplumlarının sınıf savaşımı-üretimi kontrol eden yönetici sınıf ile üretim için gereken emeği sağlayan mülksüz bir emekçi sınıf arasındaki çatışma- ile ilerlediğini iddia etmektedir. Marx, devletlerin yönetici sınıf tarafından idare edildiğini ve devletin ortak kamu çıkarı adına hareket eder gibi yapıp yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda yönetildiğini düşünmekte  ve daha önceki sosyoekonomik sistemler gibi kapitalizmin de kendi yıkımına ve yeni bir sistem olan sosyalizmin onun yerini almasına neden olacak iç gerilimler ürettiğini öngörmektedir. Kapitalizmin içinde burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf çelişkilerinin çalışan sınıfın siyasi zaferi ve bunun sonucu kurulacak sınıfsız bir toplum; komünizm :özgür üreticiler birliği tarafından yönetilen bir toplumun ortaya çıkacağını iddia etmektedir. Marx düşüncelerinin hayata geçmesi için etkin bir mücadele verdi; emekçi sınıfın kapitalizmin yıkılması ve sosyo ekonomik bir değişimin geçirilmesi için düzenli bir devrim hareketini yürütmek zorunda olduğunu savundu. Marx insanlık tarihindeki en etkileyici figürlerden biridir. Dünya çapında birçok entelektüel, işçi sendikaları ve siyasi parti onun temel çalışmalarından farklı biçimlerde etkilenmiştir.Friedrich Engels: 1820 yılında Prusya’nın Ren Eyaleti, Barmen- 1895 Londra. Babası Barmen’de dokuma fabrikasının sahibi, Manchester’daki pamuk işletmesinin ortağı. Devrimci fikirleri nedeniyle babası ile çatışmaya düştü. Babasının lisede okurken işin başına geçmesi önerisini reddetti.  Genç Hegel’cilerin etkisi altına girdi (tarihçi Bruno Bauer ve Max Stirner arasına katıldı). Genç Hegel’cilerin saldırılarını öncelikle Hıristiyanlığın temellerine yöneltmeleri, daha önce agnostik olan Engels’in tanrı tanımazlığına dönüştü. Çeşitli gazetelerde yazı yazan Engels, Marxçı ilkelerinin geniş bir kitleye yayılmasında yararlı olacaktı. İngiltere’de iş hayatına atılan Engels İngiltere ve Avrupa gazetelerinde komünizm üzerine yazılar yazdı. 1844 yılında Marx ile mektuplaşırken sonra ömür boyu sürecek olan ve sosyalist hareketi ileri götürecek arkadaşlıkları başlamış oldu.

1871 Paris Komünü yenilgisi ve Bakunin’cilerin tasfiyesinden sonra Enternasyonal Merkezinin New York’a taşınmasının ardından Londra’ya yerleşti. Marx’ın Kapital adlı yapıtına önemli katkıda bulundu ve Marxçı ilkelerin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynadı. Diyalektik ve Tarihsel maddeciliği sistemli bir biçimde ortaya koyduğu Anti-Dühring en önemli yapıtıdır. Marx’ın tamamlamamış el yazılarını, Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltlerini tamamladı. Yaşam boyu Marx ile aynı safta yer alan, keskin zekası, coşkusu  ve neşesiyle  İngiliz centilmenin inceliğine sahip Engels kansere yenik düştü.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt