×

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları Yayımlandı
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
Uygulama Usul ve Esasları Yayımlandı


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca  “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”nı üç farklı konuda hazırlanarak  yayımlandı.

a) Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Amaç
Madde 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesi kapsamında eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde  2 – (1) Bu usul ve esaslar, enerji yöneticisi, etüt-proje ve ölçme doğrulama uzmanı eğitimlerinde ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm  
Genel Hükümler Enerji yöneticisi eğitimleri
Madde 5 - (1) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Eğitime katılmak isteyenler, Ek-1’de yer alan kayıt formu ile Bakanlığa, yetkilendirilmiş kurumlara veya eğitim konusunda yetkilendirilmiş şirketlere başvurur.

(2) Enerji yöneticisi eğitimleri Ek-2’de yer alan ve herbiri en az kırk saat olan birinci ve ikinci eğitim modüllerinden oluşur ve aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve eğitim konusunda yetkilendirilmiş şirketler tarafından, Ek-2’de birinci eğitim modülü olarak belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya Ek-3’te yer alan kılavuz çerçevesinde internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir.

b) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve eğitim konusunda yetkilendirilmiş şirketler tarafından, Ek-2’de ikinci eğitim modülü olarak belirtilen konularda ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, uygulamalı eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler, Ek-2’deki ikinci eğitim modülünde uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuların tamamını kapsar ve eğitimlerin toplam süresi kırk ders saatinden az olamaz. Bu eğitimler kapsamında verilecek ön bilgiler için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin dörtte birinden fazla olamaz.

c) Eğitimlerin değerlendirme ve hesaplama kısımları sınıf ortamında, ön bilgi, ölçüm ve deney kısımları ise Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen laboratuvar ortamında verilir.

(3) Bu usul ve esasların 9 uncu maddesi kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ kapsamında enerji yöneticisi sertifika ücreti alınmak suretiyle, Bakanlık tarafından Ek-4’te yer alan formatta enerji yöneticisi sertifikası verilir.

(4) Başkanlığın enerji verimliliği ile ilgili faaliyetleri yürüten birimlerinde en az üç yıl görev yapan ve enerji verimliliği planlama, ölçme değerlendirme, eğitim, etüt, yetkilendirme, destek uygulamaları veya denetleme çalışmalarından herhangi birinde fiilen görev aldığını ve bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen mezuniyet şartını sağladığını belgelendiren personeline Ek-10’de yer alan istek formu ile başvuruda bulunmaları durumunda başka bir koşul aranmaksızın sertifika ücreti alınmak suretiyle enerji yöneticisi sertifikası verilir.

 "Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları" için lütfen tıklayınız. 


b) Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları 

Amaç
Madde 1 - (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde  2 - (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm Üniversitelerin ve Meslek Odalarının Yetkilendirilmesi

Yetkilendirme kapsamı

Madde 5 - (1) Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için Bakanlık tarafından beş yıl süreli yetki belgesi verilir.

Başvuru tarihleri
Madde 6 - (1) Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odaları her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığa başvurur. Ayrıca Bakanlık ihtiyaca ve sektörel gelişime bağlı olarak, gerek görmesi halinde ilave başvuru tarihleri de ilan edebilir.

Üçüncü Bölüm Şirketlerin Yetkilendirilmesi

Yetkilendirme kapsamı

Madde 15 – (1) Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde beş yıl süreli yetki belgesi verilir:

a) Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ve organize sanayi bölgelerine, bina ve hizmetler sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere yönelik enerji verimliliği hizmetleri verilir.

b) Şirketin uzmanı olduğu sanayi sektörü ve alt sektörleri veya bina ve hizmetler sektörü, yetki belgesinde belirtilir.

"Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları" için  lütfen  tıklayınız. 


c) Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları


Amaç
Madde  1 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin ilgili usul ve esasların belirlenmesini amaçlar.

Kapsam
Madde  2 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılan hesaplamalar neticesinde yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelere yönelik destek uygulamalarına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.
(2) Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler bu uygulama usul ve esasların kapsamı dışındadır.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii), (kk) ve (ss) bentlerine, 15 inci maddesinin birinci fıkrasına, 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerine, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasına, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 34 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Başvuru

Madde 7 –(1) Endüstriyel işletmeler, 6 ncı maddede tanımlanan hususlar çerçevesinde, şirketlere hazırlattıkları projelerini herhangi bir döneme tabi olmaksızın Bakanlığa sunar. Bakanlık proje başvurularına ilişkin dönemler belirleyebilir. Gerek görmesi halinde başvuru almayabilir.

(2) Verimlilik artırıcı proje destekleri kapsamında Katma Değer Vergisi hariç, toplam bedeli en fazla beş milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi beş yıldan az olan projelerin başvurusu kabul edilir. Bakanlık, proje başvurularına yönelik desteklenecek proje tipleri, projelerle sağlanacak asgari enerji tasarruf miktarı, asgari birim enerji tasarrufu başına yatırım maliyeti, asgari proje bedeli, başvuru kabul edilecek imalat sanayi alt sektörleri ve benzeri ilave kriterler belirleyebilir.

(3) Başvuru tarihleri ve/veya kriterleri, en az doksan takvim günü öncesinden Bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(4) Başvurular aynı endüstriyel işletme için azami beş proje ile sınırlıdır. Endüstriyel işletmelerin daha önce destekleme kararı alınmış ve uygulaması devam eden projeleri bu sayıya dahildir. Ancak, uygulaması tamamlanan ve Bakanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir.

(5) Aşağıdaki belirtilen konularda yapılan proje başvuruları destek kapsamına alınmaz:

a) Uygulamasına başlanmış olan projeler,
b) İkinci el ekipman/sistem/kojenerasyon sistemi/atık ısıdan elektrik üretim sistemi alımlarına yönelik projeler,
c) Leasing yöntemiyle ile yapılan projeler,
ç) Yakıt dönüşümlerine yönelik yapılan projeler,
d) Kapasite artışına yönelik yapılan projeler,
e) Yeni tesis kurulumuna yönelik yapılan projeler,
f) Taşıt alımlarına yönelik projeler,
g) Üretilen ısı ve/veya elektriği satmak amacıyla yapılan kojenerasyon projeleri,
ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler
h) Bakanlık tarafından ilan edilen kriterlere göre uygun bulunmayan diğer projeler.

 
" Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları" için lütfen  tıklayınız.https://www.elektriktesisatportali.com/uploads/images/files/Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Destekleri_Hakk%C4%B1nda_Uygulama_Usul_ve_Esaslar%C4%B1.pdf 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt