×

Bürokrasi'de İnovasyon Bölüm-3Bürokrasi'de İnovasyon-3

Avni Gündüz 
 
Değerli Meslektaşım Avni Gündüz'ün  2016 yılında Emo İzmir Şube Bültenimizde yayınlanan  Bürokrasi'de İnovasyon yazı dizisini yayınlıyor, 2016 yılından bugüne kadar geçen 6 yıllık süreçte olan değişikliği sizlerin değerlendirmelerine sunuyoruz.“ Bilgi Teknolojisi iş süreçlerini ancak %10 kadar iyileştirebilir. Halbuki bu süreci yeniden tasarlamak ve sonra teknoloji eklemek %90 iyileştirme sağlayabilir.(1)

Bundan önceki yazılarımızda hem elektrik mühendisliği hizmetlerinde hem de yaşamımızın çeşitli alanlarında özellikle devlet bürokrasisinin çektirdiği “zulüm” , buna neden olan insan ve sistem faktörlerinin neler olduğu, yönetici ve çalışanların yetenekleri ve eğitim gereksinimleri ile “mış” gibi yapanların etkilerini anlatmıştık. Bunlara, son on yıllardan beri toplumumuzda genel olarak “sorun çözmek yerine yeni sorun üretme” modeline evrildiğimizi de ekleyebiliriz. Sonuç olarak bir sistem kurulması (süreçler,organizasyon,  organigram vb) ile sürece uygun eleman yetiştirilmesi ve istihdamının yanı sıra kişisel kapris ve uygulamaların engellenebilmesi için yapılacak çeşitli iş analizleri olduğunu, organigram’ın buna dayanılarak yapılmasıyla birlikte açık ve şeffaf bir yönetimin bulunmasının önemi belirtilmişti. Bu yazımızda sürecin tasarlanması ve buna göre eğitim modelinin geliştirilmesi anlatılmaya çalışılacaktır.

Her hangi bir işletmede tepe yöneticisi olsanız, şirketin yeni satın alındığını ve yeniden yapılanma gereksinimi olduğunu düşünseniz ve siyasi-maliye-eş dost baskısı olmadığını da kabul ederseniz nereden işe başlarsınız?

Öncelikle şirket içerisinde yapılan tüm işlerin (fotokopi çekilmesi dahil) mevcut birimlerde çalışanlar tarafından listelenmesini, işlerin birbirleriyle olan bağıntılarını, günlük, aylık ve yıllık olarak kaç kere yapıldığını listeleriz. Böylece yılda bir kere yapılan bir iş için eleman bulundurulduğunu, günde onlarda iş için de bir eleman bulundurulduğunu görebiliriz. “Kalkülatör” ünvanlı kadronun neyi yapıp neyi yapmadığını da tespit edebiliriz. 

Bundan sonra biraz zahmetli olan ve süre alan ancak yapılması gereken şey ise tüm işlerin önem sırasına göre iş analizlerinin yaptırılmasıdır. İş analizlerini en iyi şekilde başlarında bir yönlendirici ile gerçekten o işi yapanlar becerebilir. Yani işletme içinden seçilecek deneyimli usta, ustabaşı, teknisyen, mühendis, muhasebeci vb elemanlar kendi yaptıkları işin nasıl yapıldığını, koşulları ve malzemeleri tanımlayabilirler. 

Şirketin devamlılığı için sistem artı çalışan insanların niteliklerinin uygun olması gerekiyor. Sistemi listelediğimiz işleri gruplandırıp belli bir hiyerarşi içerisinde yürütmeyi planlamaya başlarken aynı zamanda çalışan ve ileride çalışacak olan personelin de nitelikleri ile bilgi ve becerilerini asgari seviyede belirleyen ve geliştiren eğitim sistemini devreye sokmak gerekecektir. Eğer ücret artışı ve görevde yükselmeleri de bilgi ve beceri seviyelerine göre ayarlayabilirsek artık çalışıp sonucun başarılı olup olmayacağını rahatlıkla bekleyebiliriz.

Yeniden yapılanma elbette her şeyi sil baştan yapmak demek anlamına gelmez; elbette mevcut ve yürüyen bir organizasyon, bu organizasyonun çeşitli organları, prosedürleri ve iş anlayışları bulunmaktadır. İşleri tanımlayabildiğimiz ölçüde gruplandırmak ve akışı hızlandırmak hedefiyle yola çıkılır ama bazen karşımıza öyle işler çıkar ki iki birimden hangisine versek diğer tarafta eksiklik varmış gibi gözükebilir. Böyle sorunları ise mevcut alışılmış uygulamalarla çözebiliriz.

Sorunumuz bürokrasi olduğuna göre önce yeniden yapılanmaya ağırlık vermek gerekiyor. Öncelikle yapılan işlerin tasnifi ve iş analizlerinin yapılması, sıklık ve önemlerine göre sınıflandırma yapılıp organizasyon şekillendirilirken diğer yandan analizlere ara vermeden devam edilmelidir.

Bildiğimiz yerlerden bir örnek verelim. Burası orta büyüklükte bir ilçe elektrik şebeke işletmesi olsun. Önce yapılacak olan işlerin tespiti, yapılma süresi ve sıklıklarının bulunması olacağından aşağıdaki örnek yol gösterici olabilir:


ÖRNEK:
 

ELEMAN SAYILARI

BÖLÜMÜ
ARIZA BAKIM VE ONARIM SORUMLULUĞU (İLÇE İŞLETMESİ)


Bu bölümde toplam iş yükünü belirleyebilmek amacıyla, yürütülen temel faaliyetlerin dökümü yapılarak bu faaliyetler için yılda kaç saatlik zamana ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır.


     KADRO UNVANI:DAĞITIM TEKNİSYENİ
BİRİM ZAMAN SAAT SIKLIK ADET/YIL FAAL.SÜR.
SAAT/YIL
AG ARIZALARI
AG Panosunda sigorta-AG parafudr vs değiştirmek. 15dk 1440 360  
AG Panosunda şalter değiştirmek. 30dk 20 10
AG İzolatör değiştirmek.
AG travers, potans, konsol vs. değişimi yapmak.
AG tel çekimi yapmak (Tel kopuğu gidermek).
AG direği demontaj ve montaj (direk çukuru ve beton hazırlığı dahil) Demir-Beton direk.
AG Abone arızaları (Klemens takma, bağlantı kopması vb.) gidermek.
AG Rekortmen arızaları (Tel dolaşması, AG camper kopuğu sokak arızaları vb.) gidermek.
AG yer altı kablo yanıkları onarım-değişimi yapmak.
GENEL AYDINLATMA
Fotosel ve göz değişimi yapmak. 20dk     48          16
Ampul değiştirmek. 15dk 1500        375
Soket, balast değiştirmek. 15dk   500 125
Armatür (Komple lamba) montajı yapmak. 35dk 500       292
OG ARIZALARI
Arıza tespiti yapmak. 60dk   250      250
İzolatör değişimi.
Travers, konsol, potans vs değiştirmek.
Tel çekimi yapmak (tel kopuğu giderme).
Direk demontaj-montaj (direk çukuru ve beton hazırlığı dahil) yapmak.
OG sigorta değiştirmek.
Camper kopuğu gidermek.
Parafudr arızası gidermek(değiştirme).
Manevra yapmak.
TRAFO ARIZALARI            
Trafo yağı ilave değiştirmek.   25dk       6            3
Trafo kademe ayarı yapmak.
Trafo demontajı-montajı yapmak.
Kesici yağı değiştirmek.
Direkten abone kesme-bağlama yapmak.
Malzeme ambar giriş-çıkış ve eksik takip etmek.
Ölçü trafoları değiştirmek.
Periyodik bakım-onarım yapmak.

Kablo başlığı arızası gidermek-değiştirmek.

Yer altı kablo arızası gidermek.

180dk       2            6
%20Yol

TOPLAM  İŞ SÜRESİ


Bu Durumda önerilen kişi sayısı;
 
(TOPLAM İŞ SÜRESİ  / GÜNLÜK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ) * 1.1 
 >> 5 kişi olarak (tahminen, gerçeği yukarıdaki tablodan hesaplanarak bulunacak) kabul edebiliriz. 

Her vardiya için 1 ekip tarafından yürütülmesi öngörülen bu iş yükünün, sahada en az 2 ekip aracı ile birlikte 2’li vardiya sistemine uygun olarak 2 kişi de vardiya dönüşümleri için olmak üzere toplam (2’si Dağıtım Teknisyeni 5 kişi x 2 ekip * 2 vardiya +2 dönüşüm) = 22 kişiden oluşması önerilebilir. Ayrıca, iş güvenliği için her ekipte bir kişi veya eğitim almış bir çalışan bulundurulacaktır.
NOT: İlçe merkezi için şehir veya kırsal ayrımı yapılmamış birlikte değerlendirilmiştir. İlçe oluşumunda etkili olan kriterlerdeki (yüzölçümü; abone sayısı, şebekenin yeni veya eski olması vb.) , ekip sayısının artırılmasına veya eksiltilmesine neden olmalıdır.
 
İş sayıları ve süreleri hesaplandıktan sonra ekip ve çalışan sayısı bulunur. Buradan gerekli iş ünvanları önerilir.


MEVCUT VE ÖNERİLEN KADRO UNVANLARI VE KADRO SAYILARI
SİSTEM İŞLETME ŞEFLİĞİ (İLÇE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

Mevcut İş Unvanı
Mevcut
Sayı
Önerilen
 Sayı

Önerilen İş Unvanı


Mühendis

Uzman Teknisyen

Teknisyen
Usta Başı
Usta 
Usta Yardımcısı.

Arıza Bakım ve Onarım İşçisi*
 


 

 
1

2


2*122        
 

İşletme Şefi

Arıza Bakım ve Onarım Sorumlusu

Dağıtım TeknisyeniArıza Bakım ve Onarım İşçisi*
TOPLAM 29
*Kazı işleri, ağaç kesme , budama vb işler için gerektiğinde

Yukarıdaki işlemi SMM üyelerimizin işletme sorumluluğunu aldıkları şebeke işletmesindeki arıza bakım onarım işlerinin düzgün yürümesi için yaptık. Benzer olarak evrak takibi, enerji izni hazırlanması, proje onay işleri ve benzerleri için de çıkarabiliriz. Böylece yıllık ortalama iş yüküne göre gerekli çalışan sayısı bulunabilir. Yönetici iş analizleri elbette daha farklıdır ancak yöntem benzer olup ulaşılacak hedef üzerinden performans kriterleri de konulur.

Böyle yapılmaz ise ne olur. Enerji izninin yazılması 3 ayı geçebilir, proje onayı yasal süreyi defalarca katlayabilir çünkü eldeki iş sayısı ile o işe uygun yeterli kişi sayısı tespit edilmemiş olabilir. En önemlisi o işe uygun bilgi ve becerisi olan kişiler de yeterli sayıda bulunmayabilir. Her gün artan iş yoğunluğu karşısında işlerin artık yapılamaz hale geldiğini, işlerin yürümesi için hatır-gönül mekanizmasının çalıştığını daha sonra “bizim partililer”in üst düzeyden devreye girdiğini, hediye ve rüşvet ilişkilerinin yavaş yavaş başladığını ve bunlara da maalesef alıştığımızı görebiliriz. Bütün bunların yanı sıra temel sorunun, işle ilgili standartların açık bir şekilde belirlenmediği, yoruma açık uygulamaların devam ettiği gerçeği olduğu da unutulmamalıdır.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesi büyük (!) çabalardan sonra tamamlandı. TEDAŞ’ın elindeki veriler bütün yatırımcı-İşletmecilerle (!) paylaşıldı. Herkes kendi açısından farklı noktalardan fizibilite çıkararak tekliflerin verdi. Hükümetler tarafında ise verimlilik artışı, arızaların daha hızlı giderilmesi, yatırımların gecikmemesi vb nedenler hep öne sürüldü ancak bugün gelinen nokta dağıtım şirketlerin zorda olduğu söylemlerinin yanısıra adeta “zulüm” mekanizmalarının da oluşmasına neden oldu. Özelleştirme yapılmasın çünkü kamu hizmeti özelleştirilirse böyle sonuçlar ortaya çıkar denildi, ve böyle oldu. Her türlü hizmet para ile ölçülürse zaten olacağı budur üstelik tekel varsa.
Dağıtım şirketleri özelleşince buralara teklif verenler ki bir kısmı şanslı çıkabilir çünkü köklü ve yerleşik uygulamaları olan şirketler için teklif vermişlerdi, bir iki yıl içerisinde şaşkına uğradılar. Çünkü sonuçlar üzerinde uygulayıcıların kişisel birikimleri, nitelik ve performansları ve risk alma becerileri ile ortamın iş yapma koşullarına etkisi bilinmeden sanki market alırcasına belli kriterlere bakılıp teklifler verilmişti. Kişisel nitelik ve beceriler ile iş yapma ortamı maalesef ülkemizde en sık göz ardı edilen etkenlerdendir.

Bu defa sızlanmalar başladı: Teşvikler yetersizdi, EPDK yatırım bütçelerini kısıyordu (çünkü artık yatırımların parasını şirketler değil devlet veriyordu), şirket çalışanları sanılanın aksine artık istekli çalışmıyorlardı ve nitelikleri düşüktü vs vs. Oysa binlerce yıl önce Aristo; Felsefeniz yoksa sayılarla hiçbir sonuç alamazsınız demiş. Ne olursa olsun insanlar uzun süre rüya göremezler ve sonunda gözlerini açacaklardır.

Özellikle sektör özelleştirmeleri başlayınca iki yol izlendi; Birincisi mevcut yöneticilerle işe devam edilmesi, ikincisi de yöneticilerin dışarıdan atanması. Birincisinde yönetici mevcut durumu koruma yoluna gidecek, ikincisinde ise yönetici önce işleyişi kavrayacak sonra kendi icraatını uygulamaya geçecektir. Elektrik dağıtım şirketlerinde hayatı doğrudan etkileyen bir sektör olarak çok karmaşık ilişkiler vardır, dolayısıyla en kıymetli zaman harcanmış olacaktır. Bu arada yapılan bir takım düzenlemelerle artık günümüz bilişimcilerinin lisanıyla söylersek, birbirleriyle uyumsuz versiyonlar ortaya çıkacaktır. Ne şebeke performansı, ne coğrafi bilgi sistemi ne işletme koşulları ne işletme güvenliği ne de malzeme ve bakım yönetim sistemleri birbiriyle uyuşamayacaktır. Daha çok para ödenerek büyük isimli firmalara yönelip ipleri tamamen kaybetme riskiyle karşılaşmaları ise kaçınılmaz olarak gözükmektedir.

Zararın neresinden dönülürse kardır denilir ama zarar olduğunu kabullenmek oldukça zordur. Kim kral çıplak deme cesaretini gösterebiliyor? Korkuyu henüz öğrenememiş olan çocuklar..

Önce üst düzey yönetici organizasyonların davranış ve becerilerini değiştirecek ve şirket performanslarını artırmayı ve geliştirmeyi hedefleyen ancak aynı zamanda yukarıdaki tabloda görünen şekilde işleri belirleyip önem sıklık ve süresine göre gruplandırmalar gitmek gerekiyor demiştik. Aksi halde ne kalite programları, ne çalışanların katılımlarının sağlanması ne de çeşitli eğitim programları denenmesine rağmen sonuç alınamayacaktır.

İyi bir organizasyon tasarımı aşağıdaki prensipleri kapsamaktadır:

-    Yukarıdan aşağıya yön tayini,
-    Geniş tabanlı aşağıdan yukarıya performans iyileştirilmesi ile
-    Fonksiyonlar arası ana prosedür ve proseslerin yeniden tanımlanması süreçleriyle yapılabilir. 

Bir sonraki yazımızda aşağıdan yukarıya yani yapılan tüm işlerin önem sırasına göre analizlerinin nasıl yapıldığı anlatılmaya çalışılacaktır.

(1)    Bill Gates; Business@The Speed of Thougt
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt