×

Yeni AB Batarya Yönetmeliği: Gelişmiş Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Güvenlik Gereklilikleri GetiriyorYeni AB Batarya Yönetmeliği: Gelişmiş Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Güvenlik Gereklilikleri Getiriyor


Clare Connellan, Ortak,White & Case Londra
2008/98/EC sayılı Atık Direktifi ile Piyasa Gözetimi ve Ürünlerin Uygunluğuna ilişkin 2019/1020/EC sayılı AB Yönetmeliğini tadil eden ve bataryalar ile atık bataryalara ilişkin2006/66/EC sayılı mevcut AB Direktifini yürürlükten kaldıran 12 Temmuz 2023 tarihli2023/1542 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği, 28 Temmuz  2023 tarihli ve 191/1 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yayımını takip eden 20. günde yürürlüğe girmiştir.

Konu ile ilgili “White&Case  LLP ” hukuk firması tarafından yayınlanan makalenin  ETP Portalımızda yayınına izin verdiği için yazarlara teşekkür ederiz. 

 
Sabri Günaydın 
Elektrik Tesisat Portalı 
 


Yeni “Batarya Yönetmeliği” (“Batteries Regulation- AB 2023/1542”) , Avrupa Birliği'nde üretilen veya satılan her tür bataryanın tasarımını, üretimini ve atık yönetimini etkileyecek. Yeni kurallar üretici sorumluluğunu genişletmekte ve kobalt, doğal grafit, lityum ve nikel tedarikine odaklanarak sosyal ve çevresel riskleri değerlendirmek için tedarik zincirlerinde durum tespiti yapılmasını gerektirmektedir. Yeni etiketleme tüketicilere bataryaların sosyal ve çevresel etkileri hakkında daha doğru bilgi sağlayacaktır. Yeni kurallar, menşeine bakılmaksızın AB pazarında yer alan endüstriyel, otomotiv, elektrikli araç ve taşınabilir olmak üzere her tür bataryanın tüm imalatçıları, üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları için uygulanabilir olacaktır.

Bataryalar günümüzün üçüncül ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır ve Avrupa Komisyonu'nun AB Yeşil Anlaşması, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Yeni Sanayi Stratejisi'ni hayata geçirme planlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni yönetmeliğin üç amacı bulunmaktadır: (i) batarya yaşam döngüsünün tüm aşamalarında çevresel ve sosyal etkilerini azaltmak; (ii) döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmek ve (iii) iç pazarın işleyişini güçlendirmek.
Özetle

Yeni Batarya Yönetmeliği 17 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir:1

 AB pazarına giren her tür bataryanın tüm imalatçıları, üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları ("Ekonomik Operatörler" olarak tanımlanır) için geçerlidir;

Taşınabilir bataryalar, kullanıma hazır batarya modülleri, endüstriyel bataryalar, elektrikli araç bataryaları, SLI bataryaları (araçların ve makinelerin çalıştırılması, aydınlatılması veya ateşlenmesi için güç sağlayan) ve hafif ulaşım araçları (Light Means of Transport “LMT") bataryaları (örneğin elektrikli bisikletler, e-mopedler ve e-scooterlar) dâhil olmak üzere AB'de satılan tüm bataryaları kapsar;  ve

 Bataryaların veya hammaddelerin menşeinden bağımsız olarak geçerlidir.


Yönetmelik dört temel alanda değişiklik getirmektedir:

1. Sürdürülebilirlik ve Güvenlik: Karbon Ayak İzi ve Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlamalar

İki kWh'den fazla kapasiteye sahip tüm elektrikli araç bataryaları, LMT bataryaları ve şarj edilebilir endüstriyel bataryalar, diğerlerinin yanı sıra batarya üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş kobalt, kurşun, lityum ve nikel seviyelerini gösteren "açıkça okunabilir ve silinmez" bir karbon ayak izi beyanına ve etiketine sahip olmalıdır. Komisyon, 31 Aralık 2030 tarihine kadar, karbon ayak izi beyanı gerekliliğinin taşınabilir bataryaları ve maksimum yaşam döngüsü karbon ayak izi eşiği gerekliliğinin iki kWh veya daha az kapasiteye sahip şarj edilebilir endüstriyel bataryalara genişletilmesinin fizibilitesini değerlendirecektir.

Ayrıca Yönetmelik cıva, kadmiyum ve kurşun kullanımını da sınırlandırmaktadır. 

2. Tedarik Zinciri Yönetimi: Durum Tespiti (Due Diligence) Gereklilikleri

AB pazarında batarya satan KOBİ'lerin yanı sıra tüm Ekonomik Operatörler, batarya üretimi için gerekli hammaddelerin ve ikincil malzemelerin tedarik edilmesi, işlenmesi ve ticaretinin doğasında olan sosyal ve çevresel riskleri ele almak için uluslararası standartlarla uyumlu bir durum tespiti politikası (due diligence policy)  geliştirmeli ve uygulamalıdır.

Özellikle Ekonomik Operatörler, kobalt, doğal grafit, lityum, nikel ve listelenen hammaddelere dayalı diğer kimyasal bileşiklerin tedarikine ilişkin olarak OECD Durum Tespiti Kılavuz İlkeleri ve BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri gibi kabul görmüş uluslararası standartlara uygun durum tespiti politikaları (due diligence policy) benimsemeli ve bunları tedarikçilere ve kamuoyuna açıkça bildirmelidir.

3. Etiketleme ve Bilgi

Dijital batarya pasaportu: İki kWh'den fazla elektrikli araç (EA/EV), LMT bataryaları ve şarj edilebilir endüstriyel bataryalar, batarya modeli, özel batarya ve kullanımına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir "dijital batarya pasaportuna" ihtiyaç duyacaktır. Daha genel olarak, tüm bataryaların kapasitelerini, performanslarını, dayanıklılıklarını ve kimyasal bileşimlerini detaylandıran ve ayrıca "ayrı toplama" sembolünü gösteren etiketlere ve QR kodlarına sahip olması gerekir.

Etiketleme değişiklikleri: Tüm bataryaların AB’de geçerli olan sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğunu göstermek için "CE" işaretli olması gerekecektir. Bir cihazda bulunan bataryalar için etiketleme, açıkça görülebilir ve okunabilir bir şekilde doğrudan cihazın üzerine yapıştırılmalıdır. Bu, örneğin AB ve Almanya'da etiketlemenin cihazın tamamı yerine bataryanın kendisine uygulandığı mevcut uygulamadan bir değişikliğe işaret etmektedir.

Etiketleme ve bilgi gereklilikleri 2026 yılına kadar geçerli olacaktır; ancak QR kodların 2027 yılına kadar uygulanması gerekmeyecektir.

4. Geri Dönüşüm - Kullanım Ömrü Sonu Yönetimi

Yönetmelik, bataryaların ayrı olarak, yüksek kaliteli geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin, Konsey tarafından geç yapılan bir değişiklik, elektrikli araç bataryalarının yeniden kullanımı, farklı bir amaca uygun hale getirilmesi veya yeniden üretimi için hazırlık yapan ekonomik operatörlerin farklı bir batarya yönetim sistemi yazılımı yüklemesi gerekmesi durumunda, elektrikli araç bataryalarının batarya yönetim sisteminin bir yazılım sıfırlama işlevi içermesini öngörmektedir.

Bu durum, örneğin siber güvenlik açısından belirli risklere neden olabilir. Bu doğrultuda, Yönetmelik, yazılım sıfırlama işlevinin kullanılması halinde, orijinal batarya üreticisinin, bataryanın piyasaya sürülmesinden sonra yüklenen batarya yönetim sistemi yazılımına atfedilebilecek herhangi bir güvenlik veya işlevsellik ihlalinden sorumlu tutulamayacağını öngörmektedir

Yönetmelik her bir batarya türü için iddialı hedefler koymaktadır:

Taşınabilir bataryalar için 2023 yılı sonuna kadar  % 45, 2027 yılı sonuna kadar % 63 ve 2030 yılı sonuna kadar % 73 toplama oranı; ve

  LMT bataryalar için 2028 yılı sonuna kadar % 51  ve 2031 yılı sonuna kadar % 61  'lik bir toplama oranı.

Yönetmelik ayrıca:

 Atık bataryaların düzenli depolanmasına yönelik kesin yasağı sürdürmektedir. LMT, EV, SLI ve endüstriyel bataryalarda dâhil olmak üzere tüm atık bataryalar, söz konusu atık bataryanın niteliği, kimyasal bileşimi, durumu, markası veya menşei ne olursa olsun, Ekonomik Operatörler tarafından son kullanıcılar için ücretsiz olarak toplanmalıdır ve

 Yeni endüstriyel, SLI ve elektrikli araç bataryalarında yeniden kullanım için zorunlu asgari geri dönüşüm içerik seviyelerini belirler: lityum ve nikel için % 6, kobalt için % 16 ve kurşun için % 85. Her bataryanın içerdiği geri dönüşüm içerik miktarını belirtmesi gerekecektir.

Komisyon, 2023 yılı sonuna kadar, özellikle genel kullanıma yönelik taşınabilir bataryalar olmak üzere, bataryalar için depozito iade sistemlerinin kurulmasının fizibilitesini ve potansiyel faydalarını değerlendirecektir.

Yönetmelik ayrıca son kullanıcılara da yükümlülükler getirmektedir:


 Son kullanıcılar, atık bataryaları diğer atık akışlarından ayrı olarak, üretici tarafından belirlenmiş, ayrı bir toplama noktasına atacak; ve

 Yönetilebilirliği iyileştirmek için Yönetmelik, son kullanıcıların tüm taşınabilir bataryaları kullanıldıkları cihazdan çıkarabilmelerini ve değiştirebilmelerini zorunlu kılmaktadır. LMT bataryaları bağımsız bir profesyonel tarafından değiştirilebilir olmalıdır. Ekonomik Operatörlerin, ürünlerinin tasarımını bu yeni gereksinime uyarlamaları için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 42 ay süreleri olacaktır.

Komisyon, 31 Aralık 2030 tarihine kadar, genel kullanıma yönelik şarj edilemeyen taşınabilir bataryaların kullanımının aşamalı olarak kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirecektir. 

Dünya Çapında

Yeni AB Batarya Yönetmeliği'nin, bataryaların sürdürülebilirliği, güvenliği ve kullanım ömrü sonu yönetimini düzenleme çabalarında benzer rejimleri geride bırakarak küresel bir ölçüt haline gelmesi beklenmektedir. ABD'de şu ana kadar sadece bir eyalet - Washington DC2 - hem tek kullanımlık hem de şarj edilebilir bataryalar için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğunu ("EPR") zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştır.3 Kaliforniya, "eyaletteki lityum-iyon bataryaların mümkün olduğunca % 100'e yakınının kullanım ömrü sonunda güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamayı amaçlayan" bir Lityum-İyon Araç Batarya Geri Dönüşüm Danışma Grubu kurmuştur.4 Haziran 2023'te, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden metal ve mineral içeren ürünlerin ithalatçıları için işgücü durum tespiti (labour due diligence)  gereklilikleri oluşturacak yeni bir yasa tasarısı önerilmiştir.5 Ancak, bu önlemlerin hiçbiri AB'nin yeni Batarya  Yönetmeliği (Batteries Regulation) kadar geniş kapsamlı veya kapsayıcı değildir.

Gelecekte 

Yeni Yönetmelik 17 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve 18 Şubat 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Yönetmelik, çeşitli kuralların aşamalı olarak uygulanmasını öngörmektedir.

Şirketler, 18 Şubat 2027 tarihinden itibaren taşınabilir bataryaların ve LMT bataryaların çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasını sağlamalıdır.

 Ekonomik Operatörlerin durum tespiti politikaları (due diligence policies) ve kullanım ömrü sonu yönetimi dışındaki yükümlülükleri 18 Ağustos 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 

İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, bataryaların uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin kurallar da 18 Ağustos 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Bataryaların kullanım ömrü sonu yönetimine ilişkin kurallara da 18 Ağustos 2025 tarihinden itibaren uyulması gerekecektir.6

Üye Devletler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar,   bu Yönetmeliği  ihlali halinde uygulanacak  etkili, orantılı ve caydırıcı olacak cezaları belirleyecektir.7

Batarya Yönetmeliği (Batteries Regulation), etiketleme, kullanım ömrü sonu yönetimi ve tedarik zinciri durum tespiti yoluyla önemli değişiklikler yapmak için AB pazarındaki her tür bataryanın imalatçıları, üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcılarının ortak bir çaba göstermesini gerektirecektir. Batarya üretimiyle uğraşan şirketler kabul edilen metni şimdiden gözden geçirebilir ve uyum için hazırlık yapabilirler. Yönetmelik, AB'nin batarya teknolojilerine sürdürülebilir uygulamaları yerleştirme niyetinin açık bir göstergesidir ve bu da daha düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin merkezinde yer alacaktır.


(1) 2008/98/EC sayılı Direktif ile 2019/1020 sayılı Direktifi tadil eden ve 2006/66/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran bataryalar ve atık bataryalara ilişkin 12 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1542 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği [2023] OJ L 191/1 ("Bataryalar Yönetmeliği").

(2) Maria Rachal, Washington, DC, sıfır atık yasa tasarısı artık yasalaştı, ancak finansman belirsizliğini koruyor, 5 Nisan 2021.

(3) D.C. ACT 23-542, District of Columbia Konseyi, 22 Aralık 2020.

(4) Taslak Rapor, Lityum-iyon Araç Bataryası Geri Dönüşüm Danışma Grubu, 15 Ekim 2021.

(5) H.R. 4443, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile üretilen bazı malların Amerika Birleşik Devletleri pazarına girmemesini sağlamak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin stratejik metal ve mineralleri kontrol etmesine karşı koymak ve diğer amaçlar için.

(6) Madde 96, Batarya Yönetmeliği.

(7) Madde 93, Batarya Yönetmeliği.White & Case, New York Eyaleti'nde kayıtlı bir sınırlı sorumlu ortaklık olan White & Case LLP, İngiliz yasalarına göre kurulmuş bir sınırlı sorumlu ortaklık olan White & Case LLP ve diğer tüm bağlı ortaklıklar, şirketler ve kuruluşlardan oluşan uluslararası hukuk uygulaması anlamına gelir.

Bu makale, ilgili kişilerin genel olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsamlı değildir ve kapsamlı olmaya da çalışmamaktadır. İçeriğinin genel niteliği nedeniyle hukuki tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
 
© 2023 White & Case LLP

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt