×

EN 50600-4-2 Kapsamında Veri Merkezinin Güç Kullanım Verimliliği (PUE) TanımıEN 50600-4-2    Kapsamında Veri Merkezinin Güç Kullanımı Verimliliği (PUE) Tanımı  

Şeref Ertekin 

 
Enerji verimliliği, üretimde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi en doğru şekilde kullanmak, israf etmemektir. Veri Merkezleri yapıları itibari ile enerjiyi çok yüksek seviyede kullanan yerlerdir. Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği Veri Merkezleri için çok yüksek önem arz etmektedir. 

Veri Merkezi Tesislerinde (PUE) Güç Kullanımı Verimliliği, enerjinin verimli biçimde kullanımını ölçmek için anahtar bir performans göstergesi olarak (PUE) Güç Kullanımı Verimliliğini belirtir.

PUE ve PUE’nin önemini anlattığımız dokümanımızda amacımız. 
  •  Veri merkezinin Güç Kullanımı Etkinliğinin (PUE) tanımlanması
  •  PUE ölçüm kategorilerinin tanımlanması
  •  PUE’nin Bilgi Teknolojisi  donanımı  ve Bilgi Teknolojisi operasyonları ile ilişkisinin anlatılması
  •  PUE ölçümü, hesaplanması ve raporlanması
  •  PUE'nin doğru yorumlanması ve PUE türevleri 


Veri Merkezleri 

Bilgi toplumunun talep ettiği internet tabanlı bilgiye sınırsız erişim, hem internet trafiğinin hem de depolanan / alınan verilerin hacminin katlanarak artmasına yol açtı. 

Veri merkezleri, veri işleme, veri depolama ve veri aktarımı için bilgi teknolojisi ve ağ telekomünikasyon  donanımını  barındırır ve destekler. Veri merkezleri hem şebeke operatörleri (bu hizmetleri müşteri tesislerine sunan) hem de bu müşterilerin kendi ihtiyaçlarının barındırılması için gereklidir.

Veri merkezleri, pazarın hızla değişen gereksinimlerini kolayca karşılamak için genellikle modüler, ölçeklenebilir ve esnek tesisler ile altyapıların sağlanmasını gerektirir. Ayrıca veri merkezlerinin enerji tüketimi çevresel açıdan (çevresel ayak izinin azalması) ve ekonomik hususlar (enerji maliyeti) açısından veri merkezi operatörleri tarafından kritik hale gelmiştir.

Veri merkezlerinin uygulanması aşağıdaki faktörlere göre değişir: 

a) Amacına göre (işletme, ortak lokasyon, ortak barındırma veya ağ operatörü tesisleri) 

b) Güvenlik seviyesi Veri Merkezlerinin optimum kaynak etkinliğini sağlamak için hazırlanan, iyileştirme yol haritası geliştirmede  tüketilen kaynakları ölçmek ve raporlamak için etkili bir TPG (Temel Performans Göstergesi) paketine ihtiyaç vardır.

c) Fiziksel boyut

d) Yapı Türü (mobil, geçici ve kalıcı yapılar)

Veri merkezlerinin ihtiyaçları hizmet kullanılabilirliği, güvenlik önlemleri ve enerji verimliliği hedefleri olarak değişmektedir. Bu ihtiyaçlar ve hedefler, veri merkezlerinin tasarımını bina inşaatı, güç dağıtımı, çevre kontrolü, telekomünikasyon kabloları ve fiziksel güvenlik ile veri merkezinin işletilmesi konularında etkilemektedir. Etkili yönetim ve operasyonel bilgi, tanımlanan ihtiyaç ve hedeflere ulaşılmasını izlemek için bilgi gereklidir. 

Büyük veri merkezlerinin kaynak tüketimi, özellikle de enerji tüketimi çok değerlidir. Bu tüketimin genel değer açısından değerlendirilmesi için araçlar sağlamak önemlidir. 

Eğilimleri değerlendirmek ve performans iyileştirmelerini yönlendirmek için kaynak kullanımının değerlendirilmesi ve TPG (Temel Performans Göstergeleri) sağlanmalıdır.  

Etkin enerji verimliliğinin belirlenebilmesi için Avrupa Standardının yayınlandığı tarihte, EN 50600 serisi bir çerçeve olarak tasarlanmıştır. veri merkezinin enerji verimliliği çalışması için tasarım, işletim ve yönetimin yanı sıra temel performans göstergelerini kapsayan standartlar ve teknik raporlar aşağıda belirtilmiştir.

-    EN 50600-2 serisi, veri merkezi tasarımı için gereksinimleri tanımlar. 
-    EN 50600-3 serisi, veri merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi hususlarındaki gereksinimleri tanımlar.
-    EN 50600-4 serisi, veri merkezi için temel performans göstergelerini tanımlar. 
-   CLC / TR 50600-99-X Teknik Raporları, veri merkezi işletmesi ve dizaynı hususlarında özel konularda tavsiye
edilen uygulamaları ve  kılavuzları kapsar.

Yukarıda belirtilen Avrupa Standartları serisi, veri merkezlerindeki tesislerin ve altyapıların tasarımı, planlaması, tedariğini, entegrasyonunu, kurulumunu, işletimini ve bakımı ile ilgili çeşitli tarafları desteklemek için gereksinimleri ve önerileri belirtir. Bu tanımlanan kriterler aşağıdaki birimleri doğrudan etkiler:

-    İşletme sahipleri, işletmeciler, tesis yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri, proje yöneticileri, ana yükleniciler. 

-  Danışman mühendisler, mimarlar, bina tasarımcıları ve inşaatçılar, sistem ve tesisat tasarımcıları, test danışmanları ve devreye alma temsilcileri.

-    Tesis ve altyapı entegratörleri,  donanım  tedarikçileri.

-    Montajcılar, bakımcılar.

PUE Tanımı ve PUE Türevleri  

Günümüzün dijital toplum gelişiminde veri merkezinde büyüme ve özellikle güç tüketimi kaçınılmaz bir sonuçtur. Veri Merkezlerindeki büyüme, en katı enerji verimliliği stratejilerine rağmen artan güç tüketimini doğuracaktır. Bu, kaynakların etkin kullanımını (enerji dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını temel alan TPG (Temel Performans Göstergelerine)  ihtiyaç duyulmasını sağlamaktadır. 

Veri merkezlerinin optimum kaynak etkinliğini sağlamak için hazırlanan, iyileştirme yol haritası geliştirmede tüketilen kaynakları ölçmek ve raporlamak için etkili bir TPG (Temel Performans Göstergeleri) paketine ihtiyaç vardır. Bu TPG (Temel Performans Göstergeleri) hazırlamış olduğumuz dökümanda (PUE) değerleri olarak verilmektedir.  

PUE hesabında en kritik bilgi “Enerji Tüketen Bilgi Teknolojsi Donanımıdır” 

Bu donanım Bilgisayar odası, Telekomünikasyon odası, Kontrol odası alanlarında verileri depolamak, işlemek ve taşımak için kullanılan cihazlardır.

Bu cihazlar tarafından tüketilen kilovat saat (kWh) cinsinden ölçülen enerji. PUE hesaplamamızda kullanılır. 

Enerji tüketen  cihazlara enerji dağıtımı PDU’lar (Güç Dağıtım Ünitesi) tarafından sağlanır. 


Veri merkezinin Güç Kullanımı Verimliliği (PUE) : Toplam enerji tüketiminin, belirlenen dönemde Bilgi Teknolojisi ekipmanı için hesaplanan, ölçülen veya değerlendirilen enerji tüketimine oranı PUE Veri Merkezi Güç kullanım verimliliği olarak tanımlanır. 

Not 1:
PUE için “verimlilik” teriminin kullanılması gerektiği düşünülmektedir fakat “etkinlik” terimi de   süreklilik sağladığı için kabul edilmektedir.

Not 2: Veri Merkezi Altyapı Verimliliği (
DCIE) olarak adlandırılan PUE' nin ters değeri de kullanılır.

Kısmi PUE : Tanımlanmış bir zaman sınırı içindeki Toplam Enerji Tüketiminin Bilgi Teknolojisi ekipmanları enerji tüketimine oranı olan PUE'nin kısmi Güç Kullanımı Verimliliği türevi olarak adlandırılır.

Tasarlanmış  PUE :Tasarım  aşamasında bir (PUE) Güç Kullanımı Verimliliği türevi belirlenmesi ve bu belirlenen değere göre tasarım yapılmasıdır. 

Periyodik PUE: Bir yıl içinde belirli periyotlar ile (PUE) 'nin geçici Güç Kullanımı Verimliliği türevidir.  

Toplam yıllık veri merkezi enerji tüketimi:  Veri merkezine hizmet veren tüm enerji türleri için sağlama sınırında kWh cinsinden ölçülen bir yıllık toplam enerji tüketimidir 

Not 1:  Enerji, veri merkezinin sınırındaki enerji ölçüm cihazları veya sınırı içindeki üretim noktaları ile ölçülür.

Not 2: Buna elektrik, doğal gaz ve tedarik edilen soğutulmuş su veya kondensasyon suyu gibi bölge hizmetleri dahildir.Not 3: Toplam yıllık enerji, destekleyici altyapıyı içerir.

 PUE ile İlgili Kısaltmalar

CRAH           Bilgisayar Odası Hava Soğutma Ünitesi

dPUE           Tasarlanmış Güç Kullanımı Etkinliği

DX               Doğrudan Genleşmeli Soğutma  (Gazlı Soğutma) 

idPUE          Geçici  Tasarlanmış Güç Kullanımı Verimliliği 

iPUE            Geçici Güç Kullanımı Verimliliği 

PDU             Güç Dağıtım Ünitesi

pPUE           Kısmi Güç Kullanımı Verimliliği 

PUE             Güç Kullanımı Verimliliği  

r.m.s             Ortalama karekök ( Etkin/Efektif değer ) 

ROI              Yatırım Getirisi

Semboller 

DC :   kWh cinsinden toplam veri merkezi enerji tüketimi (yıllık)
E IT :   BT(Bilgi Teknolojileri) ekipmanı kWh cinsinden enerji tüketimi (yıllık)

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt