×

12. Kalkınma Planı (2024-2028)Kapsamındaki Elektrik, Enerji, Elektronik, İletişim Sektörlerimiz İçerikleri Bölüm- 612. Kalkınma Planı (2024-2028) Kapsamındaki
Elektrik, Enerji, Elektronik, İletişim  Sektörlerimiz  İçerikleri
Bölüm-6 
(İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri)"12. Kalkınma Planı Elektrikli Teçhizat Çalışma Grubu'na " katılarak görev aldığımız,  ETP Çalışma Grupları'mızın görüşlerini ve önerilerini sunduğumuz 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'nin 01.11.2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. 

Yayımlanan 12.  Kalkınma Planı  (2024-2028) Kapsamında elektrik, elektronik, iletişim  sektörlerimiz ile ilgili içerikleri   bölüm bölüm ETP Portalımızda yayınlıyoruz. 

İlk bölüm "Elektronik Sanayi"  sektörümüzü, ikinci  bölüm "Elektrikli Teçhizat" 'ı, üçüncü bölüm "Enerji" yi , ve dördüncü bölüm "Enerji Verimliliği" 'ni, beşinci bölüm " Bilgi ve İletişim Teknolojileri" 'ni yayınlamıştık. 

Altıncı bölüm olarak "İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri" 'ni yayınlıyoruz. 3.2.3.11. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

a.    Amaç


632.    Net sıfır karbon hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynakları kullanan, sürdürülebilir ve güvenli yapılı çevre oluşturmak; güçlü ve entegre tedarik zincirlerine sahip, düşük karbonlu yapı malzemelerini rekabetçi maliyetlerle üretebilen, teknolojik kabiliyeti yüksek bir inşaat sektörü oluşturmak ve ülkemizi yurt dışında küresel bir marka haline getirmek temel amaçtır.

b.    Politika ve Tedbirler

633.    İnşaat sektörünün yeşil dönüşümü sağlanacaktır.

633.1. Düşük karbonlu yapı malzemelerinin rekabetçi maliyetlerle üretilebilmesi için güçlü ve entegre tedarik zincirleri oluşturulacaktır.

633.2.  Gömülü karbon miktarı ve karbon ayak izi azaltılmış, sürdürülebilir inşaat malzemesi üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

633.3. İnşaat sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ihtiyaç analizi yapılarak gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

633.4. Geri dönüştürülebilir yapı malzemesi ve çevreye duyarlı inşaat teknolojilerinin kullanılmasını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

633.5. Mevcut bina stokunun enerji performansının iyileştirilmesi için finansal ve teknik teşvik araçları geliştirilecektir.

633.6. Riskli alan dönüşümlerinde sürdürülebilir yapılı çevre oluşturulmasına yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır.

633.7. Yapı sahiplerinin enerji verimliliğini içerecek şekilde bina performansını takip edebilmelerine olanak sağlayan akıllı bina tasarımları yaygınlaştırılacaktır.

633.8. Binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranları artırılarak enerji verimliliği yüksek binalar yaygınlaştırılacaktır.

633.9. Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) kıstasları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

633.10. nSEB uygulamaları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulacaktır.
 
633.11. Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin sertifikalandırılmasına yönelik Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi yaygınlaştırılacaktır.

633.12. Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi (Yes-TR) uluslararası kullanıma uygun hale getirilecektir.

634.    Ülkemizde iklim duyarlı, enerji verimli, sürdürülebilir ahşap binaların kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

634.1. Ahşap binaların tasarım esaslarına yönelik mevzuat çalışması yapılacak, uygulama kılavuzu hazırlanacaktır.

635. Sürdürülebilir yapılı çevreyi esas alan ürünler ve yapım teknikleri geliştirilecektir.

635.1. Yaşam döngüsü analizleri ve sürdürülebilirlik konularında dijital dönüşüme uygun yazılım sektörünün gelişimine destek olunacaktır.

635.2. Yaşam döngüsü analizlerine dayalı sürdürülebilir bina tasarım yöntemlerinin kullanılabilmesine ilişkin kapasite oluşturulacaktır.

636. Mimarlık-mühendislik eğitimi güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilerek niteliği artırılacaktır.

636.1. Üniversitelerdeki mimarlık-mühendislik eğitim müfredatı yapı bilgi modellemesi, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi alanlar ile hukuk, sözleşme yönetimi, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi yönetsel konularda nitelikli ve yabancı dil bilen işgücü yetiştirilmesine yönelik yeniden düzenlenecektir.

637. İnşaat ekosisteminde dijitalleşme artırılacaktır.

637.1. Başta kamu alımları olmak üzere yapı bilgi modellemesi, yaşam döngüsü analizi gibi dijital tasarım ilkeleri kademeli şekilde zorunlu hale getirilecektir.

637.2.  Dijital proje teslimi, otonom proje kontrolü gibi araçların kullanımına yönelik hukuki altyapı oluşturulacaktır.

637.3.  Nesnelerin internetini kullanan teknolojilerin inşaatlara entegre edilmesi teşvik edilecektir.

638. Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir.

638.1. Yapı denetim mevzuatı sektördeki tüm paydaşların görüşü alınarak güncellenecektir.

638.2. Yapı denetimi sürecinde gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip mühendislik hizmeti verilebilmesi için saha tecrübesini ve sürekli meslek içi eğitimi dikkate alan yetkin/uzman bir mühendislik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

638.3. Binaların performans seviyelerine göre periyodik olarak muayene ve denetiminin yapılmasına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi ve belirlenen alanlardaki binaların yapısal muayene sonucunda performans seviyesinin basitleştirilmiş yöntemlerle belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 
639. İnşaat sektöründe tecrübe ve eğitime dayalı yetkinlik belgelendirilecek ve teşvik edilecektir.

639.1. Sektöre özgü eleman yetiştirilmesi için yol mühendisliği, trafik mühendisliği, geoteknik mühendisliği gibi özel eğitim ve öğretim programları geliştirilecektir.
639.2. İnşaat sektörü çalışanlarının dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve enerji verimliliği gibi yeni alanlardaki bilgi ve becerileri hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla geliştirilecektir.

640. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesi teknolojik gelişmeler ve güncel eğilimlerle uyumlu olacak şekilde artırılacaktır.

640.1. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yönelik eğitim müfredatı sektör, faaliyetler ve iş ekipmanı ile yaşanan iş kazaları göz önüne alınarak iyileştirilecektir.

640.2. Yüksekte güvenli çalışma bilincinin artırılmasına ve iş kazalarını önleyici nitelikte iş ekipmanına yönelik bilgilendirme faaliyetleri, teknik rehberlik ve destekler yaygınlaştırılacaktır.

640.3. İnşaat, tesisat ve elektrik birim fiyat, analiz ve tarifeleri temel iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri dikkate alınarak iyileştirilecek ve kamu ihale belgelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler geliştirilecektir.

641. Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları uluslararası norm ve standartlarla uyumlu olacak şekilde güncellenecek, kamu ihale usulleri ile yapım ve hizmet yüklenicilerinin seçim kıstasları rekabeti sağlayacak şekilde yeniden belirlenecektir.

641.1. Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların saptanması, oran ve ağırlıklandırma gibi işlemler daha belirgin hale getirilerek net modeller oluşturulacak, fiyat dışı unsurların kullanımı da seçim kıstası haline getirilecektir.

641.2. Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülmeyen hallerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak, idarelerin rekabetçi ihale usullerini kullanmaları sağlanacak, yeni ihale usullerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.

641.3.  Kamu alımlarında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

641.4.  Kamu ihalelerine katılmak isteyen kişilere yönelik sertifikasyon sistemi kurulacaktır.

641.5. Tüm kamu ihale ve alımlarının hızlı, etkin ve saydam bir şekilde tek bir platformdan yürütülmesi amacıyla sistem güncellenecektir.

641.6. Kamu ihale sözleşme süreçlerinin dijitalleştirilmesi amacıyla merkezi bir platform oluşturulacak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini bu platform üzerinden yürütmesi sağlanacaktır.

642. Teknik müşavirlik hizmetleri desteklenecektir.

643. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası rekabet gücü artırılacaktır.

643.1. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yeni pazarlara girebilmesi, mevcut pazarlarda derinleşmesi, Türk inşaat ürünlerinin ihracatına katkı sağlanması için firmaların uluslararası pazarlarda konumlanması, güçlenmesi ve markalaşması yönünde desteklenmesine devam edilecektir.

643.2. Ülkemizin mevcut pazarlardaki konumu ikili anlaşmalar yoluyla güçlendirilerek yeni pazarlara girilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

644. İnşaat sektöründe yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetleri, ülke önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre teşvik edilecek ve Ar-Ge faaliyetlerinde akademik katkının artırılmasına yönelik araçlar geliştirilecektir.

644.1. Akademi ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak dijital tasarıma yönelik Ar-Ge faaliyetleri desteklenecektir.

644.2. Teknik mevzuat geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri için programlar oluşturulacaktır.

644.3.  İnşaat sektöründe yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaşması için finansal teşvikler geliştirilecektir.

Tablo 33: Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hedefleri

Kaynak: 2022 yılı verileri Ticaret Bakanlığına aittir. 2023 yılı verileri Ticaret Bakanlığı gerçekleşme tahmini olup 2028 yılı verileri On İkinci Kalkınma Planı hedefleridir
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt